Mogwera wa potego wa Thoko | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Mogwera wa potego wa Thoko

Mogwera wa potego wa Thoko

Author

Niki Daly

Illustrator

Niki Daly

“Naa Jake a ka tla go raloka?” Thoko a botšiša Mma. “Ke mogwera wa ka wa potego,” a realo.

“Go lokile,” a realo Mma. “Ge Koko a ka se be le bothata bja go go hlokomela ge ke le mošomong gona go lokile.”

“Ga ke na bothata le gatee,” a realo Koko. “Nkile ka ba le mogwera wa potego wa go bitšwa Bossy Boots.”

“Leina le le a segiša,” a realo Thoko.

“E be e le mosetsana wa go segiša,” a realo Koko. “Ka mehla ge re be re raloka mmogo o be a nyaka go ba Kgošigadi Se goba Kgošigadi Sela. Ka mehla ke be ke e ba mošomedi wa go laolwa.”

Thoko, Mma le Koko ba ipshinne ka go sega.

Ka letšatši la go latela, Jake o ile a tla go bapala. Ba thomile ka go bapala thekisi-thekisi. Koko o ba dumeletše go diriša ditulo tše pedi tša ka moraleng go dira thekisi.

“Ke tla ba mootledi wa thekisi,” a realo Jake.

“Gona nna ke tla ba wa go goeletša Cape Town! Ka ba ka koleka tšhelete,” a realo Thoko.

“Gomme nna ke tla ba monamedi,” a realo Koko.

Jake o ile a dula setulong sa ka pele, Koko a dula setulong sa ka morago gomme Thoko a goeletša Cape Town! a ipitlaganya ka gare. Koko o ile a fa Thoko malekere a mabedi a diphephaminti, ao ba a dirilego e ka ke tšhelete.
Thoko's best friend

Ka pejana ba fihla Cape Town gomme Thoko a goeletša, “Fologang ka moka!” Koko o ile a fologa gomme Thoko a abelana diphephaminti tša gagwe le Jake.

“Re ka bapala papadi efe bjale?” gwa botšiša Jake.

“A re bapale terene-terene,” gwa šišinya Thoko.

“Re hloka ditulo tše dintši gore re dire terene,” a realo Jake. Ba dirišitše ditulo tše tharo tša ka moralengg. Se se tee e be e le sa mootledi wa terene, se sengwe e le sa banamedi gomme sa mafelelo e le sa mapokisi le diphoofolo.

“Ke nyaka go ba mootledi wa terene,” a realo Jake.

“Ke nyaka go ba Koko yo a yago go etela lapa la gagwe kua Jozi,” a realo Koko, a dutše fase ka leterokong la banamedi.

“Gona ke tla ba mpšanyana ka dula ka leterokong la mafelelo,” a realo Thoko.

“Khutšhuu-khutšhuu! Kgwehlee- kgwehlee!” gwa kgehlenkgwetša Jake, ge terene e etšwa seteišeneng.

“Hauu hauu!” gwa goba Thoko. Koko o ile a tswalela mahlo a gagwe a itira e ke o swerwe ke boroko. O be a kwešwa bohloko, ke gore o paletšwe ke go bona bobotse bja tlhago ge terene e etšwa Cape Town e eya Johannesburg. Ba tshetše meedi ba namela le dithaba. Ba fetile Karoo ye phara le ya pepetla le mebotwana ye mennyane. Ba tshetše dinoka ba feta dipolasa. Gomme mafelelong, ba ile ba fihla toropongkgolo ya Johannesburg.

“Khutšhuu! Khutšhuuu!” a realo Jake ge ba fihla seteišeneng.

“Hauu! hauu!” Thoko a goba.

Seo sa tsoša Koko yo a rilego, “Batho ba Modimo! Re šetše re fihlile fa? Re fihlile gabotse ka nako ya teye!”

Jake le Thoko ba bušetša ditulo tafoleng gomme Koko a dira teye ka ketlele a tšhelela mootledi wa terene wa go swarwa ke lenyora le mpšanyana ya go swarwa ke tlala dipisikiti.

“Morago ga pisikiti ye,” a realo Thoko, “Ke nyaka go aga sekepe sa moyeng.”

“Go lokile!” a realo Jake. “Ke nyaka go ba mootledi wa sona!” Thoko a bonala a nyamile.

“Ke ka lebaka la eng bobedi bja lena le sa be baetasebakeng,” gwa šišinya Koko.

“Go lokile,” a realo Jake. Efela o be a bonala a se a thabišwa ke se kudu.

Sekepe sa moyeng se be se nyaka ditulo tše nne. Ditulo tše pedi tša go lebelela godimo tšeo go tšona go dulago baetasebakeng. Tše dingwe tše pedi tša bewa ka morago ga bona go šoma bjalo ka dithuši tša rokhete.

“Tlhano … nne … tharo … pedi … tee … fofa!” gwa bega Koko, a ba emišetša seatla gore ba sepele gabotse. Sekepe sa moyeng sa fofa gomme sa ya godimodimodimo sa sobelela sekgobeng.

“Lebelela!” a realo Thoko. “Ngwedi šole!”

“A re kotame,” a realo Jake. Sefatanaga sa moyeng sa kotama ngweding ka go nanya gomme baetasebakeng ba fologa.

“Ga go na selo fa,” a realo Jake.

“Ee,” gwa dumela Thoko, “a re ye gae.”

Koko o be a thabetše go ba bona ba boa Lefaseng. Bobedi bja bona ba be ba bonala ba lapišitšwe ke leeto. “Ke a tseba gore bjale le ka dira eng,” a realo Koko. “Ke selo seo nna le Bossy Boots re bego re rata go se dira ge re be re sa lekana le lena.” Koko a ba bontšha go dira rantabola ka go phara kobo godimo ga ditulo.

“Ke nyaka go ba motsomi,” a realo Jake.

“Ke nyaka go ba mogwera wa potego wa motsomi,” a realo Thoko. “Gomme o ka ba tlou ya mma,” a realo go Koko.

“Nka upša ka ba tau ya mma,” a realo Koko.
Thoko's best friend

Jake o be a homotše kudu gomme ba šala tau ya mma morago. Thoko o be a homotše kudukudu. Efela pele ba fihla tafoleng yeo go bego go dutše tau ya mma e enwa komiki ya bobedi ya teye, e ile ya retologa ya rora ka tsela ya go makatša − GRRRRRRRRRR! Motsomi le mogwera wa gagwe wa potego ba ile ba tšhoga ka fao ba ilego ba hunyela ka rantaboleng, ba gogela marulelo godimo ga bona. Koko o ile a sega gomme gwa kwagala sesego se sentši go tšwa ka tlase ga kobo. Gomme ka morago gwa re kgwatha.

“Ke mo go botse,” gwa gopola Koko. O be a nyaka go ikhutša.

“Wa tseba ke eng?” a realo Thoko ka tlase ga kobo.

“Eng?” gwa botšiša Jake.

“Le ge o rata go laola kudu ebile o rata go phela o e ba mootledi wa thekisi, mootledi wa terene, mokapotene wa sekepe sa moyeng le go ba motsomi, o sa dutše o le mogwera wa ka wa potego,” a realo Thoko.

“Ke a tseba,” a realo Jake. “O mogwera wa ka o mogolo wa potego!”

Koko o ile a myemyela. Ba be ba kwagala bjalo ka yena le Bossy Boots!