Manyami a Sefudi | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Manyami a Sefudi

Manyami a Sefudi

Author

Donvé Lee

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Sefudi o rata go makalela dilo, gomme a rata go thala pele Manyami a fihlela pelo ya gagwe. O be a se na pampiri le diphensele efela o be a thala ka dikota le mahlakanoke le diripa tša malahla. O be a thala diatleng tša gagwe. O be a thala maotong a gagwe. O be a thala ka ntle maswikeng. O be a thala le mabotong a ntlo ya gabo ge tatagwe a be a sa mmone.

Pele manyami a etla, mmago Sefudi o lwetše matšatši a mantši ka fao a bego a sa kgone le go fologa mpete. Letšatši ka letšatši bolwetši bo be bo mo fifatša sefahlego ebile bo mo ja dinama gomme bo eja le bophelo bja gagwe. Go ile gwa fihla letšatši le Sefudi a ilego a kwa lentšu la go nyamiwa kudu. Manyami ke ona a dirilego gore lentšu le le mo makatše, efela e be e le lentšu la tatagwe. Le ntšu le rile, “Mmago yo o mo ratago o sepetše.”

Morago ga seo mahlasedi a letšatši a tšwa pelong ya Sefudi le medumo ya sesego ya tšwa ntlong ya gagwe gomme a se sa kganyoga go thala le gatee. Bohloko pelong ya gagwe e be e le bjo bogolo KUDU go feta bohloko bja ka mpeng ya gagwe ge a be a sa ja letšatši ka moka. Bohloko pelong ya gagwe e be e le bjo bogolo kudu ka fao bo tšeerego sebaka sa mengwaga ye meraro pele a tšholla noka ya megokgo.

Letšatšing leo Sefudi o be a dutše mpeteng a lebeletše ka ntle ka lefasetere. Ngwedi o mogolo o mosibilibere o be o etšwa gomme a aparelwa ke leswiswi gohle go mo dikologa. O be a otsela efela a belaetšwa ke taba ya go makatša ya go bolelwa ke mošemane wa metlae sekolong. Mošemane yo, yo ka mehla a bego a gopola gore yena o tseba tšohle, o ile a re, “Mang goba mang yo a rwalelago dikgong ka Sontaga o tla romelwa ngweding gore a dule fao go ya go ile”.

Sefudi a makatšwa ke gore motho a ka dula ngweding ka nnete naa. O be a dula a makatšwa ke dilo gomme se se ile sa mo makatša nako ye telele go fihla a swarwa ke boroko. Ge a robetše o ile a lora. Torong ya gagwe o bone lekgarebe le le ngweding le rwele ngata ya dikgong hlogong. Mo torong a goeletša “LEKGAREBE LA NGWEDING, LEKGAREBE LA NGWEDING, NAA MMA O NA LE WENA FAO? GE E LE GORE O GONA FAO, KE KGOPELA GORE O MMUŠE MO GO NNA HLE.”

O rile ge a phapharega ya ba Noka ya Manyami e a elela mahlageng a gagwe. Go be go elela megokgo ye dimilione le dithrilione go yena. Ya elela go ya mpeng ya gagwe ya ya le mosamelong gomme ya fetša e le bodiba bjo bogolo mpeteng wa gagwe.

Ka letšatši la go latela, pelo ya Sefudi e be e se boima go swana le pele ka ge go be go se sa na megokgo ye dimilione le dithrilione ka gare ga gagwe.

Efela ga senke a duma go thala.

Bošego bjoo a lora gape ka lekgarebe la ngweding. Ga bjale sefahlego sa gagwe se be se phadima ka lethabo le go loka go swana le ka fao sefahlego sa mmagwe se bego se phadima ka gona ge a be a mo lebelela. O be a swere lepokisi le legolo la dikhrayone tša mebala le maphephe a magolo a pampiri ye šweu ya go bekenya. O rile ge a phapharega a se mo hwetše, efela o mo tlogeletše myemyelo pelong. Matšatši le dibeke morago ga seo, Sefudi o ile a thoma go sega gannyane.

Gomme a thoma go thala. A thala kudu.

O be a thala diatlang tša gagwe, matsogong le maotong le tesekeng ya gagwe, gomme ka nako ye nngwe ge a sa tsebe gore a dire eng o be a thala letlapeng ge morutiši a be a sa mmone. Ka letšatši le lengwe morutiši o ile a lapa go hlwa a mmotša gore a ihlwekiše le tše dingwe gomme a mo fa puku ya go thala le lepokisi la diphensele tša mebala gomme a myemyela kudu ka tsela ye a sa kago a myemyela ka yona. Gomme e rile ge Sefudi a bona diswantšho tša gagwe tša mebala ya go taga di gola go tšwa pampiring ye šweu ya go bekenya pelo ya gagwe ya thoma go opela.

Sefudi o rile ge a dutše a gola diswantšho tša gagwe tša ba botse kudukudu. Barutiši ba gagwe le bommaneagwe le bomalomeagwe le tatagwe le bagwera ba tatagwe ba ile ba re ke mošemane yo a kgethegilego wa go ba le mpho ye e kgethegilego, ka lebaka la gore ge ba be ba lebelela diswantšho tša gagwe, mebala ya go ba le lesedi la letšatši e be e nyaoša a mangwe a manyami ao a lego dipelong tša bona. Ge ba be ba theeletša dikanegelo tše di bolelwago ke diswantšho tše, ba be ba kwešiša dilo tše e lego gore pele ga se ba ka ba di kwešiša.

Sefudi ga se a ka a ba botša ka ditoro tša go makatša le tše di botse. Ga se a ka a ba botša ka toro ya go dira gore noka ya Manyami e elele mahlageng a gagwe. Ga se a ka a ba botša ka toro ya go bjala myemyelo pelong ya gagwe.

Efela mašego a mangwe ge ngwedi e be e le bolo ya silibera ye kgolo lefaufaung, leswiswi le be le homotše le tletše diphiri, o ile a lebelela Lekgarebe la Ngweding. O ile a nagana e ke o mmone. A myemyela.