Korila e bitswang Gus | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Korila e bitswang Gus

Korila e bitswang Gus

Author

Ann Walton

Illustrator

Rob Foote

Translator

Phetolelo ka Hilda Mohale

Gus e ne e le korila e kgolo. O ne a dula seratswaneng sa diphoofolo le korila e nngwe e bitswang Gabby. Gus le Gabby ba ne ba ena le ntlo e nyane moo ba robalang le tshingwana e ntle moo ba neng ba bapalla teng.

Mohlokomedi wa seratswana sa diphoofolo o ne a lokile haholo bakeng sa Gus le Gabby. O ne a ba fa dijo tse ngata tsa ho ja – khabetjhe le mokopu le dinawa le poone, le dilamu le diphopho le diapole tse ngata le … dipanana! Gus le Gabby ba ne ba rata dipanana ho feta dijo tse ding kaofela!

“Na nka ja panana ya ho qetela?” ho ne ho botsa Gabby kamehla kamora dijo tsa motsheare. Mme hobane Gus e ne e le korila e mosa, kamehla o ne a fa Gabby panana ya ho qetela.

Ka tsatsi le leng, e seng hole haholo le serapa sa diphoofolo, Mong van Vliet, leshodu le utswang mekotlana ya ho reka mabenkeleng, a hlotha mokotlana wa ho reka o tletseng dijo ho Nkgono ya neng a eya renkeng ya ditekesi.

“Thusang! Thusang! Kgutlisa mokotlana wa ka wa ho reka!” Nkgono a hoeletsa. Empa Mong van Vliet a se ke a mo natsa, a baleha a theosa ka tsela.

Nkgono a mathela lepolesa le neng le eme hukung ya seterata. “Nthuse!” a lla. “Monna yane o sa tswa ntlhotha mokotlana wa ka wa ho reka!”

“Ha re mo lelekise!” lepolesa la rialo, mme ka bobedi ba lelekisa Mong van Vliet.

Mong van Vliet a ba bona ba etla kamora hae, yaba o tlolela ka nqane ho heke e kgolo, mme a wela ka hara jarete ya serapa sa diphoofolo.

“Sheba!” Nkgono a rialo a hemela hodimo. “Leshodu lane le kene serapeng sa diphoofolo!”

“Ha re ilo mo tshwara!” ha rialo lepolesa le hemesela.

Mong van Vliet o ne a sa sheba moo a yang. O ile a tlola lebota feela mme a wela hantle hodima sehlahla sa meutlwa tshingwaneng ya Gus le Gabby.

“Itjhuu!” a hoeletsa.

Lerata la tsosa Gus le Gabby, ba neng ba ithobaletse motsheare.

“Ke nahana hore ho na le motho ya re tlisetsang dipanana!” ha rialo Gus.

“O mosa e le ka nnete!” ha rialo Gabby. “Ha re yo mmona re mo dumedise.”

Yaba ba nyoloha ho ya ho Mong van Vliet. Gus e ne e le korila e bonolo haholo e nang le mekgwa e metle. Eitse ha a bona Mong van Vliet, a ema ka maoto a ka morao mme a ikotla sefuba jwaloka moropa ho mo dumedisa.
Gus the gorilla.AW1

Eitse ha Mong van Vliet a bona Gus a etsa sena, a tshoha haholo. A phamola mokotlana wa ho reka mme a leka ho tlola lebota hape.

“Mphe dipanana!” ha rialo Gus. Empa Mong van Vliet o ne a se a le bohareng ba lebota a nyoloha, yaba Gus o mo hula ka leoto a mo loma marahong hore a theohele fatshe hape.

Mong van Vliet a wela fatshe hodima sehlahla sa meutlwa. Gus a phahamisa mokotlana wa ho reka , mme a sheba ka hare. Gus a ntsha dintho tsohle tse ka mokotlaneng wa Nkgono. Mme tlase mane, ka hara mokotlana wa ho reka ho ne ho ena le sehlahlahadi sa dipanana tse butswitseng tse tshehla.

Gus a phaphatha Mong van Vliet hanyane hloohong. “Ke a leboha,” a rialo. Mong van Vliet a se ke a re letho.

“Gabby,” ha rialo Gus, “monna enwa ya lokileng o re tliseditse sehlahla sa dipanana!” Gabby a tla a ntse a tlolatlola ho Gus. Mmoho ba dula fatshe pela Mong van Vliet mme ba ja dipanana tseo kaofela.
Gus the gorilla.AW2

Nkgono le lepolesa ba utlwa lerata. Ba sheba ka hodima lebota, mme ba bona Mong van Vliet a wetse hodima sehlahla sa meutlwa.

“Leshodu ke lane!” Nkgono a rialo.

“Nea Nkgono mokotlana wa hae!” monna wa lepolesa a rialo.

“Ho lokile,” ha araba Mong van Vliet ya tshohileng. A thonaka dintho tsohle tse rekilweng mabenkeleng mme a di kgutlisetsa ka hara mokotlana wa Nkgono. Yaba o nanabela ka hodima lebota mme a o neheletsa Nkgono.

“Hmmmph!” ha rialo Nkgono. Mme a tsamaya ka mokotlana wa hae wa ho reka ho ya reka dipanana tse ding, le ho palama tekesi e lebang lapeng.

Mong van Vliet a sheba lepolesa. “Ke a tshepisa hore nke ke ka hlola ke utswa mekotlana ya ho reka hape!” a rialo. “Empa ke a kopa hle, ke lokela ho tswa ka mona. Nkise seteisheneng sa sepolesa.”

“Jwale he, Gus,” ha rialo lepolesa. “O tshwere leshodu le tsebahalang ka ho utswa mekotla ya ho reka! Ke isa Mong van Vliet seteisheneng sa sepolesa jwale, empa ke tla kgutla ho tla le bona hape hosane hoseng!”

Letsatsing le hlahlamang hoseng monna wa lepolesa a tla serapeng sa diphoofolo le Mookamedi wa Sepolesa le Sehlopha se binang ka diletswa le monna ya nkang dinepe le moqolotsi wa ditaba. Sehlopha sa batho se ile sa ba latela. Mohlokomedi wa serapeng sa diphoofolo o ile a ba etella pele ho ba isa tshingwaneng ya Gus le Gabby.

“O amohetswe sepoleseng, Gus,” ha rialo Mookamedi wa Sepolesa. “Jwale o se o le lepolesa!” Bente ya letsa pina e monate, rakhemera a nka dinepe tsa Gus, mme moqolotsi wa ditaba a ngola pale e mabapi le Gus le leshodu le tsebahalang la mekotlana ya ho reka. Mokgopi wa batho wa etsa ditlatse. Yaba Mookamedi wa Sepolesa o fa Gus sehlahlahadi se kgadisang sa dipanana tse tshehla.

“Ke a leboha,” ha rialo Gus. “Ho ne ho le bobebe haholo ho tshwara leshodu la mekotlana.” O ne a thabile haholo, a ema ka maoto a ka morao mme a ikotla sefuba. Ha a etsa sena batho bohle ba baleha tshingwaneng ya Gus le Gabby ka potlako kamoo ba ka kgonang.

Gus le Gabby ba dula fatshe ba ja dipanana. “Jwale, jwalo kaha ke se ke le lepolesa, ke tla ba le mosebetsi o mongata oo ke o etsang!” ha rialo Gus.

“Ee,” Gabby a rialo ka motlotlo. “Kgetlong lena o ka nna wa ja panana ya ho qetela, Gus.”

“Ke a leboha, Gabby,” ha rialo Gus a hlile a kenella panana a e ja.

Iqapele!

Kamora ho bala pale ena, hlahisa hore bana ba hao ba etse tse ding tsa dintho tse latelang: ba etse qeto ya hore ebe leshodu le ile la fumana moputso wa lona o le tshwanelang kapa le ne le tshwanetse hore le lefiswe bakeng sa dipanana tsa Nkgono na; ba ngole atikele eo ba nahanang hore e ka be e hlahile koranteng; ba tshwantshise pale ena.

Iqapele!

Kamora ho bala pale ena, hlahisa hore bana ba hao ba etse tse ding tsa dintho tse latelang: ba etse qeto ya hore ebe leshodu le ile la fumana moputso wa lona o le tshwanelang kapa le ne le tshwanetse hore le lefiswe bakeng sa dipanana tsa Nkgono na; ba ngole atikele eo ba nahanang hore e ka be e hlahile koranteng; ba tshwantshise pale ena.