Vusi le Sinazo | Nal'ibali

Vusi le Sinazo

Author

Helen Brain

Illustrator

Jiggs Snaddon-Wood

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Vusi o be a rata mpša ya gagwe, Domino. Domino e be e le mpša ye tšheu ya go ba le dikodi tše tharo tše diso ka morago. Sinazo, ngwana wa gabo Vusi wa mosetsana, o be a rata katse ya gagwe Fluffy. Fluffy e be e le ye ntsho gomme e na le dikodi tše tharo tše tšhweu mo mpeng.

“Mpša yaka e phala katse ya gago,” a realo Vusi mesong ya Sontaga se sengwe ge bana ba eja difihlolo. “Domino ga e nngwape. Domino ga e nwe maswi a ka. Ebile Domino ga ke e sepela godimo ga dipuku tša ka ka marofa a go ba le maraga.”

“Domino e seleka kudu,” koko wa bona a realo. “Ga e theeletše. Ge o e laela gore e dule fase, yona e a fofafofa. Ge o e laela gore e fofe, e dula fase, gomme ge o dula fase, e a go fofela gomme ya go latswa sefahlego!”

“Katse yaka e kaone go feta mpša ya gago,” a realo Sinazo. “Fluffy ga ke e latswa sefahlego sa ka ebile ga e utswe le lebebetšididi la ka. Fluffy ga e hlole tlhakahlakano ka jarateng ebile ga e ke e goba.”

Vusi and Sinazo Pic1

“Bana, fetšang go fihlola,” a realo Koko. “Ke nyaka go ya go nošetša merogo yaka. Mafela a ka bjale a kgauswi le go lewa. Ngwaga wo e tla ba a magolo a mabose.”

Koko o kgauswi le go fetša go nošetša serapana sa merogo. “Tsenya Domino ka jarateng,” o laela Vusi. “Morago ga fao o hlape sefahlego, o hlape meno, o kame meriri gomme o apare diaparo tša go ya kerekeng.”

“Tsenya Fluffy ka jarateng,” o laela Sinazo. “Morago ga fao o hlape sefahlego, o hlape meno, o kame meriri gomme o apare diaparo tša gago tše di botse.”

Vusi o ile a tsenya mpša ya gagwe ka jarateng. “Dula mo,” o laela Domino. “O itshware gabotse o seke wa šala o dira lešata ge re ile kerekeng.” Vusi o ile a kitimela ka gae gape, efela o ile a lebala go tswalela lebati la morale. Domino ya go seleka e ile ya mo šala morago. E ile ya gagabela ka tlase ga mpete wa Vusi ya iphihla fao.

Sinazo o ile a tsenya katse ya gagwe ka jarateng. “Dula mo,” a laela Fluffy a bile a e bea mohlareng. “O šale o itshwere gabotse ge re ile kerekeng.” O ile a kitimela ka gae a ya go apara, efela a lebala go tswalela lefasetere la phapoši ya borobalelo. Fluffy ya go seleka e ile ya boela ka gare. E fofetše godimo ga wotropo gomme ya robala.

Sinazo le Vusi ba dirile ka fao ba laetšwego ke koko. Ba ile ba ya phapošing ya bohlapelo. Ba ile ba hlapa difahlego. Ba ile ba hlapa meno. Ba ile ba kama le meriri. Morago ga fao ba ile ka phapošing ya borobalelo ba apara diaparo tša bona tše di botse.

“Vusi,” o bitšwa ke Koko, “thuša ka go apeša Sinazo hle.” Sinazo o be a eme ka dinanantlha a leka go obelela roko ya gagwe ye botse ka wotropong.

“Hauu, hauu, ke a ipshina,” gwa goba Domino, e fofa e etšwa ka tlase ga mpete. E fofetše thoko ga wotropo, ya latswa Sinazo ka leleme la yona le le telele le le hubedu.

“Etšwa, Domino!” a goeletša.

Fluffy e ile ya befelwa kudu ka ge e hlobilwe boroko. E lebeletše ntlheng ya wotropo gomme ya bona Domino e fofela Sinazo. “Šwwwww! O ka se dire seo,” ya šutša. “Mo tlogele, go sego bjalo ke tla go ngwapa.”

Domino e ile ya fofela wotropong bjalo ka kankaru ya go hlakana hlogo. “Hauu, hauu, hauu,” ya goba katse. “Etla re raloke. Re a ipshina.”

Ka nako yeo ke ge Koko a tla a sepediša phasetšeng. O be a itokišeditše go ya kerekeng. O be a apere roko ya botse, dieta tša botse le lephephe la mmamoratwa. “Go direga eng mo?” a botšiša ka bogale a bile a bula lebati. “Ke nako ya gore re sepele.”

Ka yona nako yeo Fluffy e ile ya akanya go fofa go tšwa wotropong. E tabogile gomme ya kotama – hlogong ya Koko. Gomme ka yona nako yeo Domino e ile ya akanya go leka go fofela godimo ga wotropo. E ile ya taboga, efela ya kotoma godimo ga Koko, ya mo wiša. Ka mahlatse, Vusi o ile a kgona go mo swara ka pela.

Koko o ile a dula setulong. O be a befetšwe kudu. “Le a seleka lena,” a realo. “Lehono le ka se hwetše para ya tšhokolete morago ga kereke. Tsenyang mpša le katse ka jarateng gona bjale. Re swanetše go ya kerekeng.”

Bana ba ile ba tsenya diphoofolo ka jarateng gomme ba ya kerekeng. Domino e ile ya robala letšatšing, efela Fluffy e ile ya fofela tlhakeng ya ntlo. Ge e le fao, e be e kgona go bona go fihla kgole. E bone bana le koko wa bona ba eya kerekeng. E ile ya ba kwa ba opela ka kerekeng. Morago e kwele se sengwe. E be e le lešata la tlase la go tswinya, go kwagala eke motho o leka go bula keiti ya serapana sa merogo sa Koko.

E ile ya lebelela ntlheng ya tlhaka. E bone monna yo mobe pele ga serapana. O be a eme lefelong la merogo, a utswa mafela a Koko.

“Ngaaauuuuuuuuuuu!” Fluffy e ile ya lla, ya fofa go tšwa tlhakeng gomme ya kotama godimo ga hlogo ya monna yola.

“Ntlogele, ntlogele!” lehodu la goeletša, le leka go tloša Fluffy hlogong.

Domino e ile ya tsošwa ke lešata. E ile ya rotoga khoneng go tšwa ka morago ga ntlo. “Hauu! Hauu! Hauu! Etšwa, etšwa, etšwa!” ya goba.

“Aowa hle, ntlogele!” lehodu la goeletša. Lehodu le ile la lahla seroto gomme la fofa legora. Domino e be eme. Ka lebelo la legadima, e ile ya swara lehodu ka borokgo ya mo goga. E ile ya mo gogagoga, ya bogola gantši, ya mo šikinyašikinya, gomme lehodu la tšhoga.

“Ntlogele, ntlogele!” a goeletša, a leka go tloša Domino borokgong bja gagwe. Ka morago go kwagetše, TLERRRRRRRRR, borokgo bja lehodu bja kgeiga. O ile a kitima ka lebelo, a namelela mmotong, a feta kereke a lebile gae.

Ka nako yeo, ke mang yo a bego a etšwa ka kerekeng, ge e se Vusi, Sinazo le Koko? Ba ile ba sega kudu ge ba bona monna a kitima a se a apara borokgo. Gomme ka morago, ba bona Domino e mo kitimiša, e kitima ka lebelo e goga borokgo bja gagwe ka meno.

Vusi and Sinazo Pic2

“Bobedi bja lena le diphoofolo tše botse,” a realo Koko ge ba fihla gae. Merogo ya gagwe ka moka e šireletšegile. “Le šireleditše merogo ya ka gore e se tšeye ke lehodu lela.”

“Na se se ra gore re tla hwetša ditšhokolete?” gwa botšiša Vusi.

“Ee,” a realo Koko. O ile le bona lebenkeleng gomme a rekela mongwe le mongwe para ye kgolo ya tšhokolete ya pepaminti. O reketše Domino lerapo la bose gomme a rekela Fluffy thini ya hlapi ya bose. Bohle ba be ba thabile kantle le lehodu. O be a lewa ke dihlong ka ge a bonwe ke bohle a se a apara borokgo gomme seo se dirile gore a tšhabele toropong ye nngwe ya kgole, gomme a se sa tsoga a bonwe gape.