USOKULUNGA YIPILO | Nal'ibali
Home | Your Stories | USOKULUNGA YIPILO

USOKULUNGA YIPILO

Pilo wang'fundis' ukukhasa Nakumadolo nezembatho zadliwa makhaza Wang'fundis' ukujama Ngakghona ukufinyelela izinto ezikude nami Kodwana khenge zingise ndawo Wang'fundis' ukukhamba ngeenyawo Ngingazi bona ngilicalisephi Nakuyindlela ungikhombisile Ngakhamba la umunwakho ukhombe khona Amakhaza, umoya, ukutjhisa, ithuli, is'nanja Zoke zaphelela phezu kwami. Lokha nangicabanga ukuguqa Ngicalis' amehlwami kuSokulunga Naka amanyeva angicalile. Njenge komo, umutja waphelela phez' kwami Njenge s'valo, ngabon' okukhulu Nangikhulumako kuthiwa nginamala Ngiqothwa nangekumbeni yokufundela Ngingazi bona ngonephi Nakusigidi ngasibona ngewami amabili Njenge phepha, ngangiswa phas'phezulu Nakuyisindiso, ngingafuni nokuyibona Ngokuthloga ilwazi Ngafikelwa yintambo, mumukhwa, mapilisi emkhumbulwenami Ngacabanga bona: Nakukukhamba ngikhambile Nakuziintjhijilo ngizibonile Nakuziinyembezi ngizithintele Kodwana naku ngisaphelele USomnini Ubile ziinyathelo zami lokha nangikhamba emanyeveni Wangiphuthela lokha nakunezulu, umoya, ithuli, amakhaza, ukutjhisa nes'nanja Wangiduduza lokha nangicabanga ukuzisusa Ngaye ilwazi ngilifumene Mbala ukukhanya kwami kukuye Ukuzithoba kwami kukuye Ungumthombo ongomiko Uyisisekelo nesindiso yami Wazi ingaphakathi nengaphandle lami Amehlwami ayohlezi acale kuye.