Takatso ya letšatši la matswalo | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Takatso ya letšatši la matswalo

Takatso ya letšatši la matswalo

Author

Michelle Friedman

Illustrator

Alzette Prins

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

“Hee, ngwanaka,” gwa nagana mmago Lethabo a dula tafoleng ya ka moraleng. “Naa ke tla dira eng? Gosasa ke letšatši laLethabo la matswalo, gomme ga go tšhelete ye e lekanego ya go reka mpho.”

Lethaboo be a hlatswa dibjana sinking a opela ntle le go ntšha lentšu. “Mmmm la la … Mmmm la la.”

Birthday wish_1“Lethabo,” a realo Mma, “gosasa ke letšatši la gago la matswalo. Naa nka go direla eng?”

“Hee, Mma,” a realo Lethabo, “Ga ke tsebe gore ke nyaka eng.”

“Ke tla nagana ka ga se sengwe,” a realo Mma.

Dum dum de dum … dum dum de dum. Dintlha tša menwana ya Mma di kgoma bokagodimo bja tafola. Lethabo o be a rata modumo o. “Dum dum de dum … dum dum de dum,” o ile a opelela tlase a eya ka phapošing ya gagwe ya borobalelo. O ile a hlobola dieta gomme a dula mpeteng. “Naa ke nyaka mpho efe ya letšatši la ka la matswalo?” Lethabo a realo a bolelela godimo.

“Go a segiša gore o botšiše potšišo yeo!” lentšu la realo.

“Ke mang?” a realo Lethabo a eme ka maoto. “Ga ke bone motho.”

“Ke ka tlase ga mpete!” la realo lentšu.

“Etšwa hle!” Lethabo a fofela mpeteng gape. “Ijoo!”

Mo pele ga gagwe, go be go na le segokgo. Se be se eme ka maoto a matelele a seswai. A be a swana le dipatlana.

“Tshwarelo ge ke go tšhošitše!” Segokgo sa obamiša hlogo. “Leina la ka ke Felix. Ke nna segokgo sa Anansi.”

Birthday wish_2“Ke nna Lethabo. Ke rata mongatse wa gago!”

“Ke a leboga, Lethabo. Mongatse wa ka o tšwa Ghana! Mebala ye ke ya folaga ya naga ya Ghana − hubedu, serolane le talamorogo.”

“Ghana ke kae?” gwa botšiša Lethabo.

“Ke kgole kudu efela mo Afrika,” gwa araba Felix.

“Segokgo sa Anansi ke eng?” gwa botšiša Lethabo.

“Ke tšwa lelapeng la digokgo tša Anansi. Re tumile. Re tšwa Afrika Bodikela. Bangwe ba rena ba tsena mathateng gantši, efela e sego nna. Gabotse, ga se gantši,” Felix a sega.

“O bewa ke eng fa?” Lethabo a botšiša.

“O mpiditše,” a realo Felix.

“Ga se ka go bitša!” a realo Lethabo.

Felix a sega. “Ee, o mpiditše, ge o be o opela o sa ntšhe lentšu. Bjale, tswalela mahlo, ke go swaretše sengwe sa go makatša.”

Lethabo o ile a tswalela mahlo ka diatla. O be a ekwa Felix a katana mo lebatong. Go ile gwa ba le modumo wa go tlala phapoši. Dum dum de dum … dum dum de dum. O be o swana le modumo wo o bego o dirwa ke mmagwe godimo ga tafola, efela o le kgauswi ebile o rasa.

“Naa e ka be e le eng?” a lla.

“Bula mahlo a gago!” gwa goeletša Felix.

Felix o be a betha meropa ye seswai ka nako e tee. Leeto le lengwe le le lengwe le lesese le be le le godimo ga moropa. Meropa e be e dirile sediko e mo dikologa. Ge a betha moropa hlogo ya gagwe e be e sekame. Dum dum de dum … dum dum de dum.

Birthday wish_3“Agaa, ke rata se!” Lethabo a thaba. O be a fofafofa ka phapošing a bina ge segokgo se opela.

Medumo ya meropa le go opela ga Lethabo ya tlala phapoši ye nnyane. E tletše mabotong, ya nyogela silingeng, ya wela mmeteng, ya kwagala ka dimpeng tša bona, ya tsikiditla menwana ya bona ya maoto gomme ya betha le merethetho ya dipelo tša bona.

“Lethabo, ga o na bothata?” Sefahlego sa mmagwe sa hlolela go tšwa lebating.

“Aowa, Mma,” a realo Lethabo. “Ke be ke nagana ka letšatši la ka la matswalo.”

Mmago Lethabo a tswalela lebati a boela ka moraleng. “Hee, ngwanaka, ke ile go dira eng?” a realo.

“Felix! O gokae?” Lethabo o ile a lebelela ka tlase ga mpete. “Bjale o ka tšwa.”

“O nyakile go nkhweleletša!” a realo Felix. “Batho ba bagolo ba rata go nkoba.”

“Nke o mpotše gore ke ka lebaka la eng o tlile go mpona,” a realo Lethabo.

“Akere, ke a tseba gore gosasa ke letšatši la gago la matswalo. O nyaka eng?” gwa botšiša Felix.

“Moropa, Felix! Ke nyaka moropa!” Morago Lethabo a nyama. “Efela o latetšwe. Mabenkele a tswaletšwe.”

“Hee, hee,” gwa sega Felix. “Kgopela moropa go mmago. Kgopela moropa wa Afrika Bodikela. Bjale, tswalela mahlo a gago o bolele takatso gape. Šala gabotse, Lethabo!”

Lethabo o ile a tswalela mahlo a gagwe, “O kare nkabe ke na le moropa,” a realo. O ile a bula mahlo a gagwe. Felix o sepetše.

“Mma! Mma!”

“Bothata ke eng, Lethabo?” gwa botšiša mmago Lethabo a kitimela ka phapošing.

“Mma, nka thabela moropa ka letšatši la ka la matswalo!”

“Efela Lethabo − moropa?” Mmagwe a šikinya hlogo.

“E sego moropa o mongwe le o mongwe, Mma. Moropa wa go tšwa Afrika Bodikela, hle.” O ile a opela a bile a bina ka phapošing ya gagwe. Dum dum de dum!

Mmago Lethabo o ile a theeletša ge a opela. O ile a gopola tatagwe. O mo gopola a be a oretše letšatši ka morago ga ngwako wa bona. Go be go na le moropa o mogolo gare ga maoto a gagwe. O be a o betha, a bitša banna ka moka le basadi ba mo motseng gore ba tle monyanyeng. Go be go tuka mollo. O be a myemyela a lebeletše Lethabo, motlogolo wa gagwe yo moswa, yo a bego a le ka matsogong a mmagwe.

“Hei, ke hlologetše tate bjang,” gwa nagana Mma. “Efela, emanyana! Ke sa na le dilo tše dingwe tša gagwe ka sutukheising ka tlase ga mpete.”

Mma o hweditše sutukheisi ya kgale ka tlase ga mpete. “Aowa, hle, e nametšwe ke digokgo!” Mma a belaela.

Digokgo di rile go kwa lentšu la gagwe tša phatlalala. Mma o ile a ntšha sutukheisi gomme a e bula. O ile a hwetša moropa o monnyane ka gare – wa go lekana Lethabo.

“Agaa, ke a leboga, Tate! Ke a o gopola moropa o! O be o diretše Lethabo!”

Go be go se na modumo wa go tšwa phapošing ya borobalela ya Lethabo. Mma o ile a nanabela a ya ka phapošing ya Lethabo. Seetša sa ngwedi se be se kganyetša mo morwedi wa gagwe a bego a robetše. Mma o ile a bea moropa fase kgauswi le mpete gomme a atla Lethabo mo lerameng. “Letšatši la matswalo le le botse, Lethabo,” a realo ka setu. “Letšatši la matswalo le le botse go tšwa go nna le rakgolwago.”

Birthday wish_4