Home | Story Resources | Multilingual stories | Sepoko ka dipitšama tša Koko

Sepoko ka dipitšama tša Koko

Author

Ka Kai Tuomi

Illustrator

Moswantšhi ke Magriet Brink le Leo Daly

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Bošego bjo bongwe go le leswiswi, Onke o be a swerwe ke boroko mpeteng wa gagwe o monnyane, ka phapošing ya gagwe ye nnyane, ka ntlong ye a dulago go yona le Mma, Tate, Koko le mpšanyana ya gagwe ya go bitšwa Puppy. Puppy e be e robetše ka lepayana le lehubedu maotong a mpete wa Onke. O be a gona ka setu a lora a swara dihlora phakeng.

Gateetee, Onke a kwa lešata le legolo gomme a tsoga ka letšhogo. “Lešata le ke la eng?” a realo, a thuthumela. O ile a ikhupetša ka lepai. “Ke holofela gore ga se ntatauwane goba sepoko sa go tšhoša. Ga ke rate dipoko.”

PHAA! “E thomile gape,” a realo, a leka go ba bogale. “Ke swanetše go hwetša gore ke eng seo se dirago lešata.” Gomme Onke a tšea thotšhe ya polasetiki ye talamorogo tafoleng ya kgauswi le mpete wa gagwe, gomme a lebelela ka yona ka phapošing.

“O nagana gore ke sepoko se se dirilego lešata lela?” Onke a botšiša Puppy ye e bego e ithobaletše e lora e kitimiša dihlora. Onke o ile a e phaphatha hlogo.

HOO! HOO! Lešata le leswa la kwagala ka ntle.

“E ka ba ke sepoko?” gwa botšiša Onke, a kgantšhetša thotšhe lefasetereng.

Selo se segolo se setsotho, sa mafofa, sa molomo wo moserolane, se dutše lekaleng ka ntle. Onke a sega a re, “Ga se sepoko. Ke makgohlo o mogolo o dutše mohlareng ka ntle ga phaphoši ya ka. Efela, ke ipotšiša gore ke eng ye e dirilego lešata lela?”

HOO! HOO! Makgohlo o mogolo wa phurulla maphego wa fofa go putla tšhengwana.

“Bomakgotlo ba tsoma magotlo bošego, ke ka fao batho ba sa kego ba ba bona. Ke mahlatse a magolo go bona makgotlo,” a realo Onke. “Ga go bjalo, Puppy?”

Efela Puppy e be e sa swerwe ke boroko, gomme Onke a forohla mpa ya gagwe ya maboya ye nnyane, a gona, a tsena lepaing la gagwe le lehubedu.

“Mogongwe ke dira metlae fela,” gwa nagana Onke. Efela ka morago o ile a bona go fifala gwa go tšhoša khoneng ya phapoši. Go bego swana le ntauwane ye kgolo ya maphego a lenong, le marofa a tau le manaka a matelele a go swnana le a kolobesodi.

“E kaba ke sepoko?” a realo, a kgantšhetša thotšhe sekhutlwaneng sa phapoši. Onke o ile a sega ge a bona gore ke eng. “Ga se sepoko! Ke diaparo tša ka tša ditšhila mo setulong. Ke be ke swanetše go di tloša bjalo ka ge Mma a ntaetše. Ga go bjalo, Puppy?” Efela Puppy o be a swerwe ke boroko ebile a wišetša ditete lepaing la gagwe le lehubedu.

“Efela lešata le ke le kwelego ka pele e be e le la eng,” a realo Onke. PHAA! A kwa lešata gape gomme a thuthumela. “E swanetše go ba e le sepoko,” a nagana, “gomme go kwagala e ke se dikologa phapoši ya ka.”

Onke o be a leka go ba bogale, le ge dikhuru tša gagwe di šikinyega bjalo ka jeli. A hlolela ka lebati la phapoši ya gagwe, a lebelela phathiseng ye sese.

Efela go be go se na selo fao, ntle le dieta tša batswadi ba gagwe kgauswi le leboto, le sekotlelo sa meetse sa Puppy mo mmeteng o monnyane. Onke o ile a gagaba mmeteng wa phathise, a feta phapošiborobaleleo ya batswadi ba gagwe, gomme a hlolela ka moraleng.

“Ke sepoko!” a goeletša, a lebiša thotšhe moriting o moso wa go ema kgauswi le setofo. Sepoko se be se apere dipitšama tše diso tša go ba le nku ya boya bja boleta.

“Ke dipitšama tša Koko,” a realo Onke. “Nkane o utswitše dipitšama tša Koko, wena Sepoko?” Onke a lebiša thotšhe ya gagwe sefahlegong sa sepoko. Ke Koko!

“Onke,” a realo Koko, a ahlama ka letšhogo. “O ntšhošitše kudu. Ke be ke nagana gore o sepoko.”

“Ke be ke nagana gore o sepoko,” Onke a realo, a sega. “O dira eng ka moraleng bošego bjalo, Koko?”

“Ke be ke sa swarwe ke boroko,” a realo Koko, “gomme ka tla ka m o moraleng go hwetša galase ya maswi a borutho le dipisikiti. O nyaka goja seneke sa gare ga bošego le nna?” Onke o ile a myemyela, a dumela ka hlogo.

Gomme yena le Koko ba dula tafoleng ba bolela ntle le go dira lešata ba le gare ba thapiša dipisikiti tša potoro tša go khukhura tša bose ka dikomiking tša maswi a borutho. Gomme ba beša borotho ba bo abelana, le diphikile, hemo, tšhese, tamati le lethisi ye tala ye nanana.

Ba rile go fetša goja le go nwa, ba hlapa meno la bobedi mathapameng ao. Gomme Onke a lakaletša Koko gore a be le bošego bjo bobose a ya ka phapošiborabalelo. O rile ge a bula lebati, a fofela ke Puppy ya goba.

“Puppy,” a realo Onke, a e phaphatha hlogo, “ke nna, wena mpša ya metlae. O be o nagana gore ke nna sepoko?”

Puppy ya mo latswa sefahlego gomme ya kgokologela lepaing la yona le lehubedu.

“Ke rarolotše lekunutu bošegong bjo. O a tseba, Puppy?” gwa botšiša Onke.

Efela Puppy e be e šetše e kudupane gomme ya tswalela mahlo.

“Seo se bonagala bjalo ka kgopolo ye botse,” a realo Onke. “E ba le bošego bjo bobose, Puppy.”

“E ba le bošego bjo bobose,” gwa bolela sepoko sa go rata batho kua siling, se be se putla ka ntlong se nyaka maswi a borutho le dipisikiti gore se je.

Efela Onke o be a šetše a swerwe ke boroko.