Home | Story Resources | Multilingual stories | Nonwane ya go makatša ya Zimkhitha wa go phaphamala

Nonwane ya go makatša ya Zimkhitha wa go phaphamala

Author

Helen Brain

Illustrator

Magriet Brink

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Go be go na le mosetsana wa go bitšwa Zimkhitha yo a bego a phela a sega. O be a befediša tatagwe. Ka letšatši le lengwe o be a otlela a etšwa go mo tšea sekolong ba eya gae. O rile go fihla mathomong a tsela, a kwa gore ga a sa kgotlelela! O ile a emiša sefatanaga.

“Naa o ile go emiša go sega goba o tla sepela ka maoto go ya gae?” a botšiša. Efela Zimkhitha o ile a segela godimo.

“Agaa,” a realo, “o tla sepela ka maoto go ya gae.” O mo ntšhitše ka koloing gomme yena a otlela a ya gae.

floating 1 fin

“Naa Zimkhitha o kae?”gwa botšiša mmagwe ge tatagwe a tsena lebating la ka pele. “Ke apea dijo tša go lalela tše a di ratago.”

“Aa mogatšaka,” a realo tatagwe. “Ke mo fološitše ka re a sepele ka maoto kua khoneng ka ge a sa emiše go sega.”

“Ngwana wa ka yo mobotse?” mmago Zimkhitha a lla. “O rile ngwana wa ka yo mobotse a tle gae ka maoto? A nnoši? Re swanetše go yo mo tšea.” Ba ile ba lebelela kua le kua efela ba se bone Zimkhitha.

“O mo tlogetše kae?” gwa botšiša Mmagwe. “O kae, Ron?”

“Ijoo mogatšaka,” a realo tatago Zimkhitha, a lebelela ka tlase ga sethokgwana se sengwe le se sengwe le mohlare o mongwe le o mongwe.

“Zimkhitha!” mmagwe a goeletša. “O mokae?”

Mosadi yo mongwe o ile a ema ka koloi. “Naa nka le thuša?” a botšiša.

“Ngwana wa rena wa mosetsana o timetše,” a realo mmago Zimkhitha. “Naa ga se wa mmona?”

Mosadi yola o ile a a dikologa sehlopha sa mengwako a boya, “Ke bone katse ye ntsho le mpša ye serolane, le monna wa go rekiša dipanana. Ga se ke bone mosetsana.”

Tatago Zimkhitha o ile a lebelela godimo, gomme a bona Zimkhitha, a phaphametše, a phaphametše godimo, godimo lefaufaung ka godimo ga bona, bjalo ka palone ye pinki.

“Ijoo!” gwa goeletša Mmagwe. “O ile bjang godimo?”

Mosadi wa go loka o ile a lebelela godimo, a lebelela Zimkhitha a sobelela ka marung. “Naa … o a sega?” a botšiša.

“Zimkhitha o phela a sega,” mmagwe le tatagwe ba bolela sammaletee. “Re palelwa ke go mo tlogediša go sega. Theeletša.” Go tšwa godimo, godimo lefaufaung go be go kwagala sesego sa Zimkhitha gomme se kwagala tlase bjalo ka tšhipi ye ellago.

“Aowa hle!” mmagwe a lla a thintha diatla. “A ka wela lewatleng.”

“Goba ka sethokgwaneng sa dirosa,” tatagwe a ngunanguna.

“Ke nna rasaense,” a realo mosadi wa go loka, “gomme ye nngwe ya dilo tša mathomo tše re ithutago ke go phaphamala moyeng. A ka no ba a meditše moya o montši ge a sega gomme a phaphamala bjalo ka palune.”

“Ijoo, ijoo, ijoo,” batswadi ba Zimkhitha ba lla.

“Go na le tsela e tee fela yeo ka yona re ka mmušago fa tlase,” a realo mosadi wa go loka. “Re swanetše go mo dira gore a lle.”

“Aa,” a realo mmagwe. “Seo ga se bonolo. Ke ngwana wa go dula a sega.”

“Re swanetše go goeletša re bolele selo sa go mo tšhoša,” tatago Zimkhitha a realo, a llela ka gare ga sakatuku.

“Re hloka batho ba bantši gore ba goeletše ka nako e tee,” a realo mosadi. “Ge re le bararo fela a ka se re kwe.” Ba ile ba kokota mejakong ka moka, gomme ba kgopela batho ka moka go tšwela ka ntle. Tatago Zimkhitha o ile a emiša moela wa difatanaga gomme a kgopela bohle go tla go thuša. Gateeetee gwa kgobokana lešaba le le ntši, gomme ba šupa, ba emiša matsogo ebile ba tšea Zimkhitha filimi ka megalathekeng ya bona.

Zimkhitha o ile a sega a ba a sega. E be e le selo sa go segiša kudu seo a kilego a se bona.

“Re ka reng go mo dira gore a lle?” gwa botšiša mosadi wa go loka.

“Ke a tseba!” a realo tatago Zimkhitha, gomme a ba botša gore ba reng.

“Tee, pedi, tharo, ka moka bjale …” gwa laela mosadi wa go loka.

Ka seo, lešaba la šupa lefaufaung gomme la goeletša, “Hei, Zimkhitha! Re bona go fihla godimo ka rokong ya gago!” Godimo marung Zimkhitha o ile a ba kwa. O lebeletše tlase gomme a bona batho ba makgolo a mahlano ba šupile roko ya gagwe gomme a emiša go sega.

O ile a phaphamala a leba tlase. Efela o ile a tsikiditlwa ke maru ge a etla tlase, a nagana gore go bose kudu go ba godimo mola bohle ba le tlase. O ile a thoma go sega gape.

“Ijoo mogatšaka,” a realo tatagwe. “Se ga se sa šoma.”

“Ke a tseba!” a realo mmagwe. “Mmotše gore re kgona go bona borokgwana bja gagwe bja ka gare bja maronthodi.”

Lešaba le ile la hemela ka gare gomme la goeletša kudukudu, “Hei, Zimkhitha! Re kgona go bona borokgwana bja gago bja ka gare bja maronthodi.”

floating 3 fin

Gomme Zimkhitha o ile a emiša go sega gomme a phaphamala dimetara tše masomehlano go ya tlase. Efela o rile ge a bona moela wo mogolo wa difatanaga le bašomedi ba thelebišene le batho ba diketekete ba mo lebeletše, a thoma go sega gape. O ile a boelela godimo gape.

Mosadi wa go loka o ile a šikinya hlogo. “Re tla swanela go thatafatša letsogo gannyane,” a gatelela seo. “Motsotso ofe goba ofe go tloga gabjale phefo e tla mo swara, gomme o tla phaphamala a se sa boya. Ke eng ye mpempe ye o ka mmotšago yona?”

Ba kopantše dihlogo ba nagana, ba nagana, ba nagana. Mafelelong ba ile ba e hwetša.

“Ka moka bjale,” a realo tatago Zimkhitha, a eme godimo ga Mercedes Benz. “Ka moka ga lena le goeletše kudukudu ka nako e tee.”

Lešaba ka moka la batho ba dikete tše nne, le mpša ye serolane, le katse ye ntsho le monna wa go rekiša dipanana ba goeletša ka nako e tee, “HEI ZIMKHITHA! RE KGONA GO BONA BOROKGWANA BJA GAGO BJA KA GARE, GOMME BO NA LE LEŠOBA!”

floating 2 fin

Zimkhitha o ile a emiša go sega.

O ile a theogela tlase. Tlase, tlase, tlase. A tla tlase tlase, le tlase tlase le tlase tlase, go fihlela a fihla mo mabung.

“Ngwana wa ka yo mobotse!” mmagwe a lla, a swara maoto a gagwe a mo gogela Lefaseng. “Ke leboga ge o bolokegile!”

Zimkhitha a lebelela lešaba la go reta le go sega le opa diatla. O be a swabile ka fao a ilego a ikhupetša sefahlego gomme a kitimela gae.

“Ijoo ngwanaka,” a realo tatagwe. “Re mo kwešitše bohloko. O befetšwe kudu.”

Lešaba le kopantše dihlogo gape la bolela ka selo sa botse seo ba ka se bolelago sa go mo thabiša.

“Ka moka bjale,” a realo mmagwe.

Ba goeletša, “HEI, ZIMKHITHA, RE BE RE SWASWA!”

Zimkhitha o ile a ema a se sa kitima.

“RE A GO TSHEPHIŠA!” ba goeletša. “GA GO KA MOO RE BEGO RE TLA KGONA GO BONA BOROKGWANA BJA GAGO BJA KA GARE, KA GOBANE O APERE BOROKGO BJO BO PINKI!”

Gomme Zimkhitha o ile a thoma go sega.

“Agaa, mo sware ka pela,” gwa goeletša mmagwe.

Ba ile ba mo swara. E sa le nako.