Mpho ya letšatši la matswalo la Tate | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Mpho ya letšatši la matswalo la Tate

Mpho ya letšatši la matswalo la Tate

Author

Ann Walton

Illustrator

Magriet Brink

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

“Lehono ke letšatši la matswalo la Tate,” a realo Mma.

“Agaa, ke nyaka go mo rekela mpho!” a realo Alex. “Ke mo fe eng, Mma?”

“Re swanetše go ya lebenkeleng re ye go reka folouru ya khekhe ya letšatši la matswalo la Tate,” a realo Mma. “Ge re le tseleng ya go ya lebenkeleng re tla nagana ka mpho yeo re ka e rekelago Tate.”

“Go lokile! Ke tla rwala mokotla wa direkwa,” a realo Alex.

Ka fao Alex le mmagwe ba sepela. Alex o ile a kitima pele ga mmagwe mo tseleng ya go butšwa. E be e le letšatši le le botse. Letšatši le be le phadima mehlareng ya mophaene, le mo dikoko tša mephaene tšeo di wetšego tlase. Alex o ile a topa e tee.

“Lebelela, Mma. Ke eng se?” a botšiša.

“Ke koko ya mophaene,” a realo Mma.

“E bonala e ke e na le lephego,” a realo Alex.
birthday present for dad-1-lo res

“Ke la gore e kgone go fofa phefong gomme e hwetše lefelo le lengwe la botse fao e tla melago ya ba mohlare o mongwe wa mophaene,” a realo Mma. “Dikoko tša diphaene tšeo di lego mo fase ka moka di wele dikhouneng tša diphaene tša mo mehlareng.”

“Nka kwa tatso ya ye tee?” gwa botšiša Alex.

“Ee, efela re swanetša go e ntšha ka gare ga kgapetla pele,” a realo Mma, gomme a kgatla kgapetla ka leswika.

“Ke ye,” a realo Mma, gomme a fa Alex koko ye nnyane.

“E bose kudu!” a realo. “O gopola gore Tate a ka rata dikoko tša mephaene ka letšatši la matswalo a gagwe, Mma?”

“Mogongwe,” a realo Mma.

Gomme Alex a topa dikoko tša mephaene tše dintši a di lokela ka mokotleng wa direkwa. Ge ba sepela, Alex a lemoga gore letšatši le bekenya maswikeng a mangwe. O ile a topa le lengwe.

“Lebelela leswika le le le tsotho, Mma,” a realo. “Le boreledi kudu. O gopola gore Tate a ka le ratela letšatši la matswalo a gagwe?” gwa botšiša Alex.

“Mogongwe,” a realo Mma.

Gomme Alex a tsenya leswika le le tsotho la boreledi ka moketleng wa direkwa ba sepela. Ka morago Alex a bona matšoba a matalalerata a nageng kgauswi le tsela.

“Lebelela matšoba a, Mma,” a realo Alex. “A swana e leratadima ka mmala.”

“Ke matšoba a nageng a mannyane, gomme a lebeletše letšatši,” a realo Mma.

Alex o ile a topa le letee. “O gopola gore Tate a ka rata letšoba le letalalerata le ka letšatši la matswalo a gagwe, Mma?” a botšiša.

“Mogongwe,” a realo Mma.

Alex a tsenya letšoba le letalalerata le lennyane ka mokotleng wa direkwa.

Gateetee Alex le Mma ba fihla lebenkeleng. Mma a reka folouru ya go dira khekhe ya letšatši la matswalo a Tate. O rekile le dikerese tše dinnyane tša go hlomelwa godimo ga khekhe.

Ba rile go fihla gae, Mma a paka khekhe ya letšatši la matswalo gomme Alex a ntšha dikoko tša mephaene le leswika la boreledi le letšoba le letalalerata le lennyane ka mokotleng wa direkwa.

“Aowa, hle! Lebelela,” a realo Alex,” letšoba le letalalerata le lennyane le kudupane, gomme sefahlego sa lona se tswalelegile.”

“Ee,” a realo Mma. “Matšoba a nageng a rata go lebelela letšatšing, gomme a rata go ba mo mmung.”

“Ijoo,” a realo Alex.

“Nkane o sa thalele Tate seswantšho ka letšatši la matswalo a gagwe?” a realo Mma.

“Ke kgopolo ye botse,” Alex a myemyela. O ile a tšea dikherayone le pampiri a thalela Tate seswantšho. O thadile ntlo ya go ba le marulelo a mahubedu. Ka morago a thala sehlare se setalamorogo se segologolo kgauswi le ntlo. O ile a tlaleletša ka tsela ya tšengwana ya go tloga lebating la ka pele go ya morumong wa letlakala, a thala le matšoba a matalalerata go bapela le tsela. O thadile leratadima le letalalerata bogodimong bja letlakala le letšatši le leserolane le legolo. O thadile le bjang bjo botalamorogo botlaseng bja letlakala. Mafelelong o ile a thala Tate, Mma le yena ba eme godimo ga bjang.

Ka morago Tate o ile a boa mošomong.

“Letšatši la matswalo le le bose, Tate,” a realo Alex a mo fa dimpho tša gagwe. La mathomo o file Tate dikoko tša mephaene. “Ke rata dikoko tše tša mephaene,” a realo Tate.

Sa go latela o file Tate leswika le le tsotho la boreledi. “Leswika la go kgethega bjalo!” a realo Tate. “Ke tla le swara ka morabeng gore ke be le mahlatse!”

Ka morago o file Tate sethalwa. “Ijoo!” a realo Tate. “Ye ke ntlo ya rena, le mohlare wa rena, gomme ke rena ba! Wena, Mma le nna. Ke rata kudu matšoba a matalalerata go bapela le tsela ya go ya ka tšhengwaneng.”

“Matšoba ao a matalalerata a swana le leratadima ka botalalerata,” a realo Alex.

“Ke leboga dimpho tša ka tša letšatši la matswalo, Alex,” a realo Tate, gomme a gokara Alex kudu. “Ke nagana gore re swanetše go bjala matšoba a matalalerata a nageng,” a realo Tate. “Re tla a bjala go bapela le tsela ya go ya ka tšhengwaneng ka moka ga yona, go swana le matšoba a ka seswantšhong sa gago.”

birthday present for dad-2-lo res

“Ke kgopolo ye botse yeo!” a realo Alex. “Ke tla go thuša go a bjala, Tate!”

Ka morago ga dijo tša go lalela Mma o ile a gotetša dikerese tše di lego godimo ga khekhe ya Tate. Tate o ile a di budula ka moka ka fuuuuu ye tee ye kgolo! Alex le Mma ba ile ba opela “O gole, o gole” go Tate.

“Ke rata go go nyakela dimpho, Tate,” a realo Alex ka myemyelo ye kgolo.