Mosela wa Haruki | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Mosela wa Haruki

Mosela wa Haruki

Author

Joanne Bloch

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Kgale, kgale mebutla e be e na le mesela ye mešweu ye mebotse, e metelele ya boya yeo e bego e e tšokotša ge e thabile goba e nyakaletše. Ka nako yeo, mebutla yohle e be e dula sehlakahlakeng, gomme noka ye phara ya lephilo e se arogantše le karolokgolo ya naga. Le ge mebutla e be e tseba go rutha, e ka se tsoge e fihlile karolongkgolo ya naga, ka gobane ka nokeng ye go be go dula dikwena tše dintši tše dikgolo, tše ditalamorogo tša go swarwa ke tlala. Dikwena tše di be di rata goja mmutla wa bose ka difihlolo, matena le dilalelo. Ka fao ka mehla bommago mebutla ba be ba botša bana ba bona ba re, ‘RALOKELANG KGOLE le mariba a mohlaba! RALOKELANG KGOLE le meetse! RALOKELANG KGOLE le dikwena tšeo tša go tšhoša tša go swarwa ke tlala!’

Ge fela dikgabitlana di be di theeletša bommago tšona, di be di phela maphelo a lethabo, di tlolatlola ka fase ga mehlare e bile di kobola mabjang le matšoba ao a melago fao. Ge mebutla e gola, e mengwe ya yona e be e duma bophelo bja bohlagahlaga. ‘Go swanetše go le bose karolongkgolo ya naga!’ ya botšana bjalo. ‘Go swanetše go ba le dilo tša go makatša tša go jewa, le diphoofolo tše dintši tša go kgahliša tšeo re ka ralokago le tšona. Ga se toka gore re seke ra ya fao!’

Ka letšatši le lengwe, mmutla o monnyane wa bohlale wa go bitšwa Haruki gateetee wa ba le leano. ‘Le a tseba ke eng?’ a kgantšhetša bagwera ba gagwe. ‘Lehono ke tlile go ngwegela karolongkgolo ya naga!’ Bagwera ba gagwe ga se ba tshepa seo, efela Haruki o be a sa tshwenywe ke seo. ‘Le tla mpona!’ a realo, a tlolatlola go ya leribeng la noka la santa.

Ge Haruki a fihla magomong a meetse, a goeletša ka bogale, ‘Hela, Kgoši ya Dikwena! Etšwa ka meetseng! Kgoši ya mebutla e nyaka go bolela le wena!’ Bagwera ba Haruki ba ile ba tatamela, ba hemela godimo ge ba bona kwena ye kgolo ya go šena e gogela mmele wa yona o maatla santeng. Ga senke ba bona selo sa go tšhoša ka tsela ye. Kwena e ile ya phethola mahlo a yona ka go nanya, gomme ya bolela ka lentšu la peisi la makgwakgwa, ‘Ee, nka go thuša ka eng, wena sebopiwa se sennyane sa kgang?’

‘Eeh,’ a realo Haruki ka bogale, a sa laetše letšhogo, ‘ke nagana gore ke nako ya gore rena magoši re bapetše mebušo ya rena. Ke tla thoma ka go bala dikwena ka moka ga tšona pele, gomme ka morago wa bala mebutla ka moka. Ke mo re tla bonago gore ke mang gare ga rena yo a nago le mmušo o mogolo kudu.’

Kgoši ya dikwena e be e sa tshepe mahlatse a yona. O be a nagana ka mokete o mobose wo a tla bago le wona ka pejana ge nako ya gagwe ya go thoma go balela e fihla. ‘Leano la botse,’ a realo ka boleta, a kitimiša leleme ka go nanya ka godimo ga meno a gagwe a maserolane a dintlha. O ile a reologa a boela ka meetseng. Gateetee ke ge meetse a biloga, e le ge molokoloko wa dikwena o ema ka morago ga gagwe ka nokeng.

‘Ke a thoma bjalo!’ a realo Haruki, a šenela bagwera ba gagwe. O fofetše mokokotlong wa kwena ya mathomo, a tšokotša mosela ge a thoma go bala. Bagwera ba gagwe ba ile ba hemela godimo ka makalo ge ba bona se a se dirago. ‘Tee! Pedi! Tharo!’ a balela godimo, a fofa go tloga mokokotlong wa kwena go ya go wa e nngwe. ‘Nne! Tlhano! Tshela! Šupa!’ a tšwela pele, a tšokotša mosela wa gagwe o motelele o mošweu ka maatla a dutše a fofela kgauswi le karolokgolo ya naga. Morago ga metsotso ye lesome, bagwera ba gagwe ba be ba bona fela selwana se sennyane, a goeletša a le gare a fofa a sobelela.

‘Masomesenyane-seswai! Masomesenyane-senyane! Lekgolo!’ Go be go se sa na dikwena mo pele ga Haruki − e le fela leriba la mohlaba la karolokgolo ya naga. O rile ge a fologa mokokotlong wa kwena ya mafelelo, a dira lešata la lethabo. ‘HA, HA! KE GO HLALEFEDITŠE!’ a itheta a fofela moyeng gomme a kotama mohlabeng. ‘Lena dikwena tša go tšhabega, le ntiretše leporogo la go fihla karolongkgolo ya naga!’ Ge kwena ya mafelelo e ekwa mantšu a, ya fošetša hlogo ya yona ye kgolo morago gomme ya ngwatha mosela wa go tšokotšwa wa Haruki gwa kwagala NGATHU! Haruki a bokolela ka letšhogo, efela a tšwela pele ka go tshelatshelela leribeng. O be a se na taba le go re o lahlegetšwe ke mosela ka gobane o hweditše tokologo ya gagwe. Go fihla le nankhono, mebutla e na le mesela ye mennyane ye mekopana, bjalo ka Haruki!