Mini Moswe o hwetša mogwera | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Mini Moswe o hwetša mogwera

Mini Moswe o hwetša mogwera

Author

Joanne Bloch

Illustrator

Jiggs Snaddon-Wood

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

“Mini, ke nako ya go nyaka dijo!” a realo Mma Moswe mesong ye mengwe. “Ke go roma lefelong le leswa lehono!”

Ditsebe tša Mini Moswe tša go šupa godimo tša emelela. “Kae?” a botšiša. O be a rata go tsoma dijo mafelong a maswa a go kgahliša.

“Beke ya go feta mohlare o ile wa wišwa ke ledimo,” a realo Mma Moswe. “Kutu ya ona e dirile leporogo godimo ga bodiba  kua tlase ga mmoto. Eya kua tlase, o tshele leporogo la mohlare o bone ge eba o ka se hwetše se re ka se jago sa bose ka mošola wa bodiba.”

Mini Moswe o ile a sepela. “Ke yo monnyane, efela ke kgona go nyaka dijo!” o be a ikopelela a dutše a tshera-tshera a lebile mmotong go ya mo naga e lekanetšego kua tlase. Moragonyana, o ile a bona Leribiši le dutše makaleng a mohlare le swerwe ke boroko. “Dumela, Leribiši,” a realo Mini Moswe ka boleta.

“Dumela,” gwa fetola Leribiši ka lentšu la kua garegare. “O ya kae o le tee bjalo?”

“Ke ya go nyaka dijo ka mošola wa bodiba bjo boso,” a realo Mini Moswe ka lethabo.

“O hlokomele,” a realo Leribiši. “Wena ga o na marofa a bogale bjalo ka a ka!”

Meerkat1Mini Moswe o ile a sepela a feta dithokgwa tše mmalwa le mehlare. O ile a bona Phukubje e dutše moriting wa sehlahla se segolo. “Agaa, ke Mini Moswe,” a realo Phukubje ka lentšu le bonolo. “O lebile kae?”

“Ke ya go nyaka dijo ka mošola wa bodiba,” a realo Mini Moswe.

“Hmm, o hlokomele,” a realo Phukubje. “Wena ga o na meno a bogale bjalo ka a ka!”

Gabjale, Mini Moswe o be a šetše a bona meetse a bodiba a phadima kua kgojana. O ile a sepediša go ya go ona. Moragonyana o ile a gahlana le Mmutla. O be a duletše letšatši ka gare ga mabjang a matelele. “Dumela, Mini,” a realo a sohla letlakala le letelele la bjang. “O itlhaganetše kae?”

“Ke ya go tshela bodiba go nyaka dijo ka mošola,” gwa hlaloša Mini Moswe.

“Ooooh,” a realo Mmutla wa go tšwafa. “Naa ga o SE tšhabe?”

“Ga ke tšhabe ENG?” gwa botšiša Mini Moswe ka lentšu le lennyane.

“O a tseba,” a realo Mmutla, “SELO sa go dula ka bodibeng!”

“Ga ke se tšhabe!” a realo Mini Moswe, a sepela. Efela o rile ge a batamela bodiba, a akanya eke nkabe a se a ka a kopana le Mmutla. O be a bolela ka ENG, gomme SELO seo se tla ntira eng?

Mafelelong o ile a fihla leporogong la mohlare. “Nkase lebelele tlase,” a ipotša bjalo. Ka tlhokomelo, a fofela kutung ya mohlare gomme a sepela godimo ga yona. Efela o rile ge a fihla gare, a palelwa ke go kgotlelela go se lebelele ka meetseng a maso … gomme SELO se be se le fao! Sefahlego se ile sa mo lebelela! Mini Moswe o be a sa nyake go laetša ka fao a tšhogilego ka gona, o ile a šošobantšha sefahlego … efela sa go mo tšhoša ya ba gore, SELO sela le sona se šošobantšhitše sefahlego!

Pelo ya gagwe ke ge e bethabetha, Mini Moswe o ile a retologa gomme a kitimela gae. O kitimile a feta Mmutla yo a bego a swerwe ke boroko, efela ge a fihla go Phukubje a ema. “Thuša!” a realo a hemela godimo, “go na le SELO bodibeng! Ke tla dira bjang?”

“Se belaele,” a realo Phukubje, “sepela le leswika le legolo gomme o fihle o le bontšhe SELO seo! Se tla tšhoga!”

Mini Moswe o ile a topa leswika le legolo gomme a boela bodibeng. Efela o rile ge a fihla gare ga leporogo la mohlare a lebelela SELO kua tlase, a bona le sona se swere leswika!

O ile a lahla leswika a kitima a tshela leporogo la mohlare, a feta Mmutla le Phukubje, go fihlela a fihla botlaseng bja mohlare moo Leribiši le bego le gona. “Leribiši, Leribiši!” a goeletša ka lentšu la go tswinya la go tšhoga. “Nthuše! Go na le SELO ka bodibeng! Naa ke tla dira bjang?”

“Hmmmm,” a realo Leribiši a nagana. “Tšea thupa o fihle o bontšhe SELO seo thupa! E tla go thuša!” a realo.

Mini Moswe o ile a tšea thupa ye kgolo ye telele gomme maswafo a ya fase, a napa a boela leporogong la mohlare. Efela o rile ge a emišeditše thupa moyeng a lebelela ka meetseng, a bona SELO le sona se swere thupa ye kgolo!

Meerkat2loKa letšhogo, Mini Moswe a wetša thupa ka meetseng a kitima a feta Mmutla, Phukubje le Leribiši, a feta mmotwana a ya gae. O ile a wela fase ka go lapa kgauswi le Mma Moswe gomme a mo anegela tšohle tše di diregilego.

“Ijoo, Mini wa ka,” a realo Mma Moswe ka lentšu la kwelobohloko. “Se belaele! Ke tseba gabotse se o swanetšego go se dira. Morago ga ge o ikhuditše, o boelele kua bodibeng. O se ye le dithupa goba maswika. Ge o fihla gare ga leporogo la mohlare, o lebelele ka meetseng, efela ga bjale, ge o bona SELO, o myemyele!”

“Ke myemyele?” gwa botšiša Mini Moswe ka makalo. O be a sa kgone go tshepa se se bolelwago ke mmagwe.

“Ee, o myemyele,” a realo Mma Moswe. “Seo se tla go thuša ke a go tshepiša.”

Ka nnete, Mma Moswe o be a nepile. Ge Mini a fihla gare ga leporogo la mohlare, o lebeletše tlase gomme a myemyela. O ile a makala kudu, SELO le sona se ile sa myemyela ka go laetša bonolo! Mini Moswe o ile a dumediša SELO ka go se emišetša seatla gomme le sona sa mo emišetša seatla. Mini o ile a thaba! O ile a kitima a tshela leporogo, gomme morago ga diiri tše mmalwa tša lethabo, a boya gae a gokere mokgobo wa medu ya bose ka tlase ga letsogo le lengwe le le lengwe.

Mathapameng ao ge meswe e dutše fase goja dijo tša bose, Mini Moswe o ile a anegela Mma tše diragetšego. “Ke rile ge ke myemyela, SELO le sona sa myemyela!” a realo.

“Ke a tseba,” a realo Mma.

“Ke rile ge ke emišetša SELO seatla, le sona sa nkemišetša seatla!” a realo Mini Moswe.

“Ke a tseba,” a realo gape Mma Moswe.

“Ke gopola gore se nyaka go ba mogwera wa ka!” a realo Mini.

“Ke a tseba,” a realo Mma.

Mini Moswe a nagana sebakanyana. “Efela Mma,” a realo, “SELO sela ke eng?” Mma Moswe o ile a mmotša. Naa o gopola gore Mma Moswe o rileng?