Malusi le Ntatauwane ya ka Pafong | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Malusi le Ntatauwane ya ka Pafong

Malusi le Ntatauwane ya ka Pafong

Author

Leo Daly

Illustrator

Magriet Brink

Translator

Mpho Masipa

Lentšu le lengwe le le lengwe le le latelago ke nnete − ke a tshephiša. Ke a ikana gore nka se bolele maaka, ge nka bolela maaka ke tla ja ntšhi!

Nna le sesi wa ka Zandi, re rata go bapala ka tšhengwaneng letšatši ka moka. Re gatakela leraga gomme ra epa melete ya go sobelela go ya fase. Ka dieta lebala − go kaone kudu ka maoto. O kgona go kwa leraga ge le swamela gare ga menwana ya maoto. Ke rata gona!

Mma ka mehla o re, “Ai, lena ba babedi! Ke dikolobe fela tšeo di dirago se.” Ka nako ye nngwe o belaetšwa ke gore re ba le ditšhila kudu. Ke mmona a šikinya hlogo − efela o dula a myemyela. Le ge go le bjalo, go lokile ka gobane ga go se se phalago go hlapa ka meetse a borutho morago ga go bapala ka tšhengwaneng.

Efela Zandi o ba ditšhila go feta nna − o ba ditšhila kudukudu. Nna ke tšhilafala diatla le maoto fela. Zandi o nthankgela gohle. O fofela ka meleteng gomme a pshikologa lerageng. O thankgetša meriri ya gagwe le matsogo. O tšhilafatša le nko ya gagwe.

monster 1 colour fin

Mma a re, “Lena ba babedi, ke nako ya go hlapa!”

Efela Zandi ga a tle ka ntlong. “Malusi,” a mpitša, “ke dula gona mo − ka moleteng wona wo!”

Ke ile ka mmotša gore a tle go hlapa. Zandi o ile a šikinya hlogo. “O mošemane wa setlaela kudu, Malusi,” a sega.

Efela ke rata maphilo ao a sesepe sa go hlapa. Bjale ke nako ya go ikgohla maoto. Ke ile ka a gohla, ka a gohla gape, ka a gohla gapegape. Maoto a ka bjale a hlwekile − ga a sa na maraga a go swamela. Bjale ke nako ya go hlapa sefahlego sa ka. Ke a se gohla, ka se gohla gape, ka se gohla gapegape. Go bose kudu.

Zandi o ile a tsena. O sa thankgetše − go tloga hlogong go fihla dintlheng tša menwana ya maoto. O ile a nkutswa ka leihlo gomme sefahlego sa gagwe sa thoma go makatša. “Malusi,” a realo, “naa ga o tšhabe Ntatauwane ya ka Pafong?”

“Ga go na selo se bjalo ka seo,” ka sega.

“Ee, se gona,” a realo Zandi. “E tšwelela lešobeng la plaka gomme e na le matsogo a mararo le mahlo a mane, ebile e dula e swerwe ke tlala.” Ke gopola gore Zandi o leka go ntšhošetša.

“Gomme ke tla go botša se sengwe,” a realo Zandi, “ga go selo se ratwago ke Ntatauwane ya ka Pafong go feta goja bana ba go hlweka. Ke ka fao ke sa hlapego. Ntatauwane ya ka Pafong ya go tšhoša, e hloile tatso ya ditšhila.”

Go lokile, bjale ke thoma go tšhoga. Go ra gore Ntatauwane ya ka Pafong e gona ka nnete.

Zandi o ile a myemyela kudu, “Go lokile, Malusi. O ipshine ka go hlapa − efela o se lewe!” O ile a tšwa ka phapošing ya bohlapelo a leba malaong. O ya go thankgetša malao a gagwe, efela a ka se lewe ke Ntatauwane ya ka Pafong. Aa!

“O se tšhoge, Malusi,” ka ipotša bjalo. “Ga go na selo se go thwego ke Ntatauwane ya ka Pafong.”

Go ile gwa diragala! La mathomo go ile gwa kwagala modumo wa meetse a elela − bjalo ka meetse a elela ka moeleng. Ka morago gwa kwagala motsetlo wo mogolo le korutlo ye kgolo. Morago gwa kwagala go tswinya le phankgaa le huuuuuu. Mafelelong selo se ile sa tšwa ka lešobeng la plaka: NTATAUWANE YA KA PAFONG!

monster 2 colour fin

 Ke sešo ke dira selo, Ntatauwane ya ka Pafong e ile ya emišetša matsogo a yona a mararo moyeng gomme ya a dikološa − ya a dikološa gape − ya a dikološa gapegape. E ile ya ponyaponya mahlo a yona a magolo a mane gomme ka lentšu la peisi la ka meetseng ya re, “Ga se wena o nago le ditšhila. Ke Sesiago, akere? O phela a bolela dilo tše dimpe ka nna − tše e sego dinnete. Ga go le e tee ya Dintatauwane tša ka Pafong yeo e ratago goja bana.”

“Ga o je bana?” Ka realo, ke ikwa ke imologile.

“Le gatee,” Ntatauwane ya ka Pafong ya sega. “Ga ke na bothata le goja sesepe le diphontšhe nako le nako − gape ke rata goja disokisi tša kgale − efela nka se tsoge ke jele ngwana.” Morago Ntatauwane ya ka Pafong e ile ya myemyela kudu. “Le Ntatauwane ya ka Ntlwaneng ya Boithomelo ga e rate goja bana. Go bjalo le ka Ntatauwane ya ka Šawareng. Ntatauwane e tee ya go rata go ja bana, ke Ntatauwane ya mo Mpeteng. Efela se belaele, Malusi, ga e ke eja bana ba go hlweka − e ja ba go ba le ditšhila fela, ke mang yo a yago mpeteng a se a hlapa!”

Ijoo, aowa! Bjalo Zandi yena! Ka potlako, ke ile ka botša Ntatauwane ya ka Pafong ka sesi wa ka.

“Ga wa swanela go senya nako,” ya realo Ntatauwane ya ka Pafong. “Tšhela meetse ka galaseng gomme o kitimele ka phapošing ya Zandi ya malao ka lebelo ka mo o ka kgonago ka gona.”

Ke ile ka fihla e sa le nako − Ntatauwane ya mo Mpeteng e ahlamišitše molomo wa yona kudu. E kgauswi le go metša Zandi. “Tloga, ntatauwane!” ka goeletša. Ke ile ka tšhela mmele wa sesi ka moka ga ona ka meetse.

“Hureee!” Ntatauwane ya ka Pafong ya goeletša. “Ga a sa na ditšhila. Bjale o hlwekile ebile o bolokegile.”

Go lokile. Ke phološitše Zandi go Ntatauwane ya mo Mpeteng! Se ke seo ke se botšago Mma ge a mpotšiša gore ke ka lebaka la eng ke tšhela sesi ka galase ya meetse. Ga ke tsebe gore o a ntshepa naa. Efela ke mmoditše nnete fela − ke a tshepiša. Ke a ikana gore nkase bolele maaka, gomme ge nka bolela maaka ke tla ja ntšhi!