Maḓuvha a vhuawelo a Hope | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Maḓuvha a vhuawelo a Hope

Maḓuvha a vhuawelo a Hope

Author

Nga: Wendy Hartmann

Illustrator

Zwifanyiso ngar: Rico

Translator

Tsho pindulelwa nga: Azwinndini Phillys Sinyegwe

 “Ee, ndi maḓuvha a vhuawelo! Ho imba Hope. Mme awe vho mbo ḓi sea na u imisa moḓoro bulasini ya Mme a Afrika.

 “Ri fhano!” Ho vhidzelela Josh musi o  vhona Afrika na mme awe.

 “Zwino ngauri ni fhano, no ḓiimisela u ita mini? Ho vhudzisa Mme a Afrika nga murahu ha musi  muṅwe na muṅwe o no pakulula bege dzawe.

 “Mme a Afrika, ṋamusi ri khou ya u fha zwiḽiwa zwifuwo zwi re bulasini na u vha kuvhanganyela makumba, Hope o ralo. “ Matshelo ri ḓo fhufhisa khaithi ngeno nga ḓuvha ḽa u fhedzisela, Josh a tshi ḓo guda u baka vhurotho ovenini ya nnḓa.

 “Ndi khou ṱoḓa u sumbedza Hope tivha, Afrika o ralo.”

Mme a Afrika na mme a Hope vho mbo ḓi sea.

Maḓuvha avho mavhili a u thoma o vha o ḓala madakalo na u shuma nga maanḓa. Nga ḓuvha ḽa vhuraru Hope o ya tivhani na Afrika, naho o vha a tshi khou ṱoḓa u baka vhurotho na Josh.

 “Ri ḓo vhuya nga tshiswiṱulo,” Hope o amba musi ene na Afrika vha tshi khou onesana na muṅwe na muṅwe.

Nḓilani vho vhona nnzhu mbili, zwiṱaha zwa zwiṋoni na mbevha ṱhuhu-ṱhukhu. Hope o zwi foda nga luṱingothendeleki lwawe.

 “Tivha ḽi hafhaḽa,” Afrika o ralo a tshi khou sumba. “Kha ri fhumule ri ri tshete na hone ri dzumbame murahu ha hetshi tshiṱaka.”

Afrika na Hope vha vhona zwiṋoni zwi tshi khou u nwa na u ṱamba maḓini. Ho vha hu na kuntsana ku tshi khou nwa maḓi afho he maḓi a fhelela hone.

Hope o mbo ḓi tou oma muvhili woṱhe. Ho vha hu na tshithu tshi tshi khou tshimbila murahu hawe.

“Afrika!” a hevhedza. “Afrika!” a tshi khou hevhedza

 “Ndi nga mini ni tshi khou tou hevhedza ngauralo?” ho vhudzisa Afrika, a tshi kha ḓi vha o lavhelesa tivhani.

 “Hu na tshithu murahu hashu na hone tshi khou sendela,” Hope o hevhedza nga u ṱavhanya.

 “Ni so ngo swaswa! A hu na tshithu tshi no tshuwisa hafha fhethu,” Afrika o ralo.

O rembuluwa a sedza. “Evho, hai! u ya huwelela. “SHAVHANI! SHAVHANI!”

Vho mbo ḓi gidima vhukati ha miri ya mipfa na vhukati ha matombo. Afrika o mbo ḓi kwanyamela nṱha ha muri mulapfu na Hope a tevhela. Vho vha tshi khou pfa uri hu na tshithu tshi no khou vha tevhela.

 “Ndi mini itsho?” Hope o vhudzisa a tshi khou tetemela na u lavhelesa e murini he avha o tsireledzea. “Ndi nguluvheḓaka. Nahone yo kwata vhukuma! Afrika o ralo.”

 “I khombo?” ho vhudzisa Hope.

. “Sedzani ṋanga dzayo. I khombo vhukuma arali yo kwata!” Afrika o ralo.

Nguluvheḓaka yo vha yo vha sedza. Maṋanga ayo o vha e mahulu nahone o songana. Yo fembedza muyani na u mona-mona na muri i tshi khou kuma. Yo mbo ḓi rembuluwa ya gwadama nga magona.

 “Hai, Afrika u a femuluwa.

“Mini? Mini? Ho vhudzisa Hope.

 “I khou ṱoḓa zwiḽiwa zwino. Zwine ra nga ita ndi u lindela na u fulufhela uri i ḓo ṱuwa hu si kale, Afrika o ralo.

Vhana vha sedza musi nguluvhe ya ḓaka i tshi khou bwa mulindi. Nga murahu ha tshifhinga ya ngala-ngala ḓakani.

 “Zwi pfala u nga ro vha ri hafha fhethu lwa dziawara. Ni a fulufhela uri yo ṱuwa?” ho vhudzisa Hope.

 “Ndi a fulufhela. Iḓani,” Afrika o ralo a tshi khou tsa nṱha ha muri, o sedza-sedza matungo na u gungula.

 “Thaidzo ndi mini? I khou vhuya naa?”  Hope o vhudzisa o tshuwa.

 “Hai,” Afrika o ralo, “zwi fhira izwo.”

“Ndi zwifhio zwine zwa nga fhira u pandamedzwa nga nguluvheḓaka yo kwataho?” Ho vhudzisa Hope.

 “Ro xela,” Afrika o ralo. “Ndo vha ndi sa khou sedza hune ra khou gidimela hone…na …ni tea u founela mme anga.”

Hope a dzhenisa tshanḓa tshikwamani uri a bvise luṱingothendeleki. “A iho,” o ralo a tshi amba.  I nga vha yo wa musi ri tshi khou gidima. Zwino? Ḽi khou kovhela. Ndi tama arali ndo vha ndo ḓi dzulela nda baka vhurotho na Josh!”

Afrika o mbo ḓi femuluwa. “Ri tea u sedza vhuṱala hashu. Musi ro no vhu wana, ri ḓo shumisa hone u humela murahu tivhani. O mbo ḓi sedza-sedza. “Hai! Fhethu he ra gidima hone ho oma na hone hu nga si vhe na vhuṱala!

  Ri tea u sokou mona-mona u vhuya u swika ri tshi wana tshiṅwe tshithu,” Hope o ralo na hone a thoma u tshimbila. “Hafha!” O ralo a tshi huwelela. “Hafha hu na tshiṅwe tshithu .”

Afrika a sedza kha vhuṱala. “Hai, o amba,  hovhu a si vhuṱala hashu. Kha ri ise phanḓa na u tshimbila.”

 “Fhedzi Afrika, vhu nga thusa. Ndi vhona u nga ndi vhuṱala ha ntsa. Ni kha ḓi zwi humbula? Ro vhona ntsa ṱhukhu ngei tivhani.”

 “Ee ndi ngoho! Afrika o ralo. Ri nga vhu tevhela u livha tivhani. Ri tea u ṱavhanyedza ngauri vha  ḓo vha a tshi khou vhilahela nga riṋe hayani.”

Vho vha vha so ngo lavhelela u wana Mme a Afrika na Mme a Hope tivhani!

 “No lenga nyana,” Mme a Afrika vho ralo vha tshi khou bva goloini. “Ro vha ri tshi khou vhilahela. Dzenani, ri ṱuwe.”

“Ndi a fulufhela vhuvhili ha vhoiwe ni na tshiṱori tshavhuḓi tshine na nga tshi anetshela,” mme a Hope vho ralo, vha tshi khou bvumisa goloi. Ni khou tea u ṱalutshedza vhukuma.”

Hope na Afrika vho mbo ḓi sedzana.

 “Ndo vhona nguluvheḓaka yo kwataho vhukuma. Mashudu mavhuya a no ngo ṱangana nayo. Zwo vha zwi tshi ḓo vha khombo vhukuma!” Nga murahu ha tshifhinga vho dovha vhari, “Hope, vhonani tshe nda wana tsho wela fhasi tshiṱakani tsini na tivha.” Vho mbo ḓi fha Hope luṱingothendeleki lwawe. “Mashudu mavhi lwo vha lu siho tshikwamani tshaṋu, no vha ni tshi ḓo vha no ri founela na ri vhudza uri ni ḓo lenga.”

. Hope o mbo ḓi sedza Afrika hafhu vha dovha hafhu vha tou fa nga zwiseo.

 “Mmm,” Mme a Afrika vho ralo. “Ni vhonala ni na tshiṱori tshavhuḓi tshine na nga tshi anetshela nga ha maḓuvha a vhuawelo aṋu, Hope.”