Kgaka yeo e beetšego mae a gauta | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Kgaka yeo e beetšego mae a gauta

Kgaka yeo e beetšego mae a gauta

Author

Helen Brain

Illustrator

Samantha van Riet

Translator

Mpho Masipa

Kgale go ile gwa ba le monna wa go hloka a bitšwa Mzi.

“Bana ba swerwe ke tlala, gomme ga re na tšhelete ya go reka dijo,” a realo mosadi wa gagwe, Pumla. “Naa re tla dira bjang?”

“Ke tla ya go tsoma,” a realo Mzi. “Ge nka swara kgaka, gona re tla ba le dijo tša bose.” O ile a leba nageng a swere seragamabje le maswikana. Ka pejana a kopana le kgaka ya go nona e le ka gare ga mabjang a matelele. Mzi o ile a e lebantšha ka tlhokomelo gomme o be a le kgauswi le go thuntšha ka seragamabje ge …

“O se thuntšhe hle,” gwa lla kgaka. “Ke nonyana ye e kgethegilego. Nka go dira mohumi.”

Mzi a bea seragamabje fase. “O ra go reng?” a botšiša. “Ka nnete o ka nkhumiša?”

“Ke beela mae a gauta,” a realo kgaka. “Ge o ka ntshepiša gore o ka se mpolaye, nka go beela lee le le tee.”

Mzi o ile a tšea nonyana a ya gae.

“Aga, dijo tša go lalela,” a realo Pumla ge a fihla gae. “Bolaya nonyana ye gore ke e tsenye ka pitšeng.”

“Aowaowaa,” a realo Mzi. “Ga se nonyana fela ye. Ke kgaka ya maleatlana ya go beela mae a gauta.”

“Ga wa swanela go tshepa sengwe le sengwe se o se botšwago,” gwa sega mosadi wa gagwe. “Mphe selepe. Nna ke tla e bolaya.”

Nonyana ya batho e ile ya tšhoga kudu. Ya kokoretša kudu ka moo e ilego ya bea le lee, gona fao mojako! Pumla o lebeletše lee gomme a ponya leihlo. O ile a tsikitla mahlo a gagwe a lebelela gape. Lee e be e le la gauta!

Guineafowl who laid golden eggs 1

Mzi a le topa ka tlhokomelo. “Le boima kudu,” a realo. “E swanetše go ba e le gauta ya nnete.”

“Gauta ya go tia!” gwa kokoretša kgaka ka boikgantšho.

“Re humile!” gwa goeletša Mzi.

“Naa nka sepela bjale?” gwa botšiša kgaka.

“Aowa,” a realo Pumla, a topa nonyana a e lokela ka gare ga serobe. “O swanetše go dula fa o beye mae a mangwe a mantši.”

 

Morago Pumla le Mzi ba ile ba ya go morekiši wa gauta. Ba rekišitše lee ka tšhelete ye ntši kudu – ya go lekana dijo tša ngwaga ka moka le roko ye mpsha ya Pumla. Mzi o be a thabile kudu. Bana ba gagwe ba be ba na le dijo, mosadi wa gagwe a na le roko e mpsha gape o be a na le kgaka ya maleatlana ya go beela mae a gauta.

Morago ga fao, ba lapa ba be ba hwetša lee la gauta mesong ye mengwe le ye mengwe ka serobeng. Ba ile ba ba le ditakatso tša dipelo tša bona ka moka ga tšona ka bjako: ntlo ye mpsha, sefatanaga se seso sa go phadima, TV ye kgolo, le diaparo tše dintši tša botse. Bošego bjo bongwe le bjo bongwe ba be ba lalela ka dijo tše di kaonekaone, gomme batho bohle mo toropong ya bona ba be ba ba duma.

Efela Pumla o be a sa thaba. “Ke nyaka dilo tše dingwe gape! Kgaka, mpeele mae a mabedi ka letšatši,” a laela.

“Ke bea fela lee le tee ka letšatši,” gwa kokoretša kgaka.

“Efela ke nyaka ntlo ye kgolwane,” a realo Pumla. “Ke nyaka sefatanaga se se kaone – bjale ke nyaka se se hubedu, gape ke nyaka go eta lefaseng lohle, le …”

“Efela re humile kudu,” gwa belaela Mzi. “Ke ka lebaka la eng o sa thabe?”

“Ke nyaka go feta mo,” a realo Pumla. “Ke nyaka mae a mabedi letšatši le lengwe le le lengwe. Ke nyaka go ba mohumi yo mogolo nageng ye ka moka.”

“Mme, nkase kgone,” gwa kokoretša kgaka. “Ke kgona go bea lee le tee fela ka letšatši.”

“O swanetše,” a realo Pumla, a pepenkiša selepe. Kgaka e ile ya tšhoga kudu ka fao le maoto a yona a ilego a tekateka gomme … ya kgarametša, ya nganga, ya kokoretša ya … gwa tšwa lee le lengwe! Ka mehla le ka mehla e be e bea mae a mabedi.

Dibeke tše mmalwa ka morago ga fao Pumla a thoma go se sa kgotsofala gape. “Ke nyaka mae a mararo ka letšatši,” a realo. “Ke nyaka go ba mohumi o mogolo Afrika ka bophara.”

“Nkase kgone go bea mae a mararo ka letšatši,” gwa fegelwa kgaka.

“Leka ka maatla!” gwa duduetša Pumla. “Mphe mae a mararo ka motsotso ona o, goba ke go ripa hlogo ye!”

Kgaka ya kokoretša ka letšhogo ya kgarametša, ya nganga, gomme gwa tšwa lee le tee. Ya boya ya kgarametša, ya nganga, ya kokoretša gomme mafelelong gwa tšwa lee la bobedi.

“Le lengwe gape,” gwa goeletša Pumla, “goba ke tla go ntšha diripa!”

Kgaka ya kgarametša, ya nganga, kgarametša, ya nganga gape, gateetee … ya wa ya hwa.

Guineafowl who laid golden eggs 2

“Bjale bona gore o dirile eng!” gwa goeletša Mzi. “Kgaka yela e hwile.”

“A re e bue,” gwa lla Pumla. “E swanetše go ba e tletše mae.” O ile a tšea thipa a bua mpa ya kgaka. Efela, go be go se na mae ka mo gare, gomme ga senke ba hlwa ba sa hwetša lee la gauta gape.