Home | Story Resources | Multilingual stories | Dieta tša Koketso tša go ya moletlwaneng

Dieta tša Koketso tša go ya moletlwaneng

Author

Patricia de Villiers

Illustrator

Vian Oelofsen

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

“Aa! Aa! Aa!” a realo Koketso.

Koko o be a swaregile setofong gomme ga aka a retologa. “Ke eng, Koketso?” a botšiša.

“AAA! AAA! AAA!” Koketso a goeletša. “Maoto a ka a bohloko. Dieta tša ka ke tše dinnyane kudu.”

Koko o ile a retologa a mo lebelela. “Ga ke tshepe, Koketso. Dieta tšeo ga se tša kgale. Leoto la gago le ka se gole bjalo, ka nakwana.”

“Ijoo, Koko,” a realo Koketso, “mogongwe di be di ka se nkgobatše kudu ge nkabe e se tše disotho ebile di sa befa kudu. Mogongwe ge nkabe di le boleta, e le dieta tša botse tša go ba le dibenyane le malente, di be di tla ntekana gabotse.”
Koketso-Pic 1.lo res

Koko o ile a retologa a hudua poto ya gagwe. “Mogongwe,” a realo.

“Hle, Koko,” a realo Koketso. “Gosasa nka se ye moletlwaneng ka dieta tše tše disotho tša go befa.”

“Ke a bona,” a realo Koko, a kgabelela dieiye.

Koketso o ile a tšola dieta, gomme a ya ka ntle a lla.

Malome Koos wa go tšofala o ile a feta fao ka terole ya gagwe ya go ya mabenkeleng. “Molato ke eng, Koketso?” a botšiša.

“Gosasa ke ya moletlwaneng wa letšatši la matswalo la mogwera wa ka wa mmakgonthe,” a realo Koketso, “gomme ga ke na dieta tša botse tše nka di aparago.”

Ka fao Malome Koos a lebelela dilo tše di lego ka teroleng ka moka ga tšona, efela a hwetša phere ya diteki tša kgale tša go ba le mašoba.

“Tshwarelo,” a realo. “Nkase kgone go go thuša, Koketso.”

“Ke a leboga ge o lekile,” gwa sekhumola Koketso.

Ka morago go ile gwa tšwelela theraka ya go rwala matlakala gomme ya ema ka ntle ga ntlo.

“O llelang, Koketso?” mootledi a botšiša.

“Ke nyaka dieta tša go ya moletlwaneng,” a realo Koketso, “gomme ga ke tsebe gore ke tla di hwetša kae.”

“Ijoo,” a realo mootledi. “Dieta ka moka tše di lego ka mo therakeng di kopane le matlakala. Efela ke phela ke bona dieta ka metomong ya matlakala – go swanetše go ba go na le batho ba bantši fa ba go ba le dieta tše ba sa di nyakego. O reng o sa botšiše bagwera ba gago?”

Koketso a nagana gore ke kgopolo ye botse yeo. Gomme a ya go bona mogwera wa gagwe, Moh Salmon.

“Dumela!” a goeletša. “Moh Salmon, Ke nyaka dieta tša go ya moletlwaneng. Naa o na le dieta tša go ya moletlwaneng tše o ka mphago tšona?”

Moh Salmon a tla lebating a swere phere ya dieta. “Ke tše, Koketso,” a realo, “o ka di tšea, efela ke tšhošwa gore serethe se sengwe se a tšhekgatšhekga.”

Dieta di be di le botse ebile di benya gomme Koketso a nagana gore di botse. “Ke a leboga, Moh Salmon!” a realo. Koketso o ile a apara dieta a bina gannyane. Efela serethe sa go tšhekgatšhekga se ile sa tšhekgatšhekga kudu. Kgwehle! Tša dira bjalo ge Koketso a sepela tseleng, kgwehle-kgwehle!

“Aowa, hle,” a realo Koketso, “nka se ye moletlwaneng ka dieta tša go tšhekgatšhekga!” Gomme o ile a bušetša dieta go Moh Salmon a mo leboga ge a lekile go mo thuša.

“Nkane o sa kgopele dieta go motswalago Pinky?” gwa šišinya Moh Salmon.

Gomme Koketso a dira bjalo.”Dumela!” a realo ntlong ya Pinky. “Pinky, ke nyaka dieta tša go ya moletlwaneng. Naa o na le dieta tša go ya moletlwaneng tše o ka mphago tšona?”

Pinky o ile a ya go lebelela ka khapoteng ya gagwe. “Ke tše, o ka di tšea,” a realo go Koketso. Dieta di be di na le dipelo tše dinnyane tše dihubedu gohle ebile se sengwe le se sengwe se na le segole se sešweu se segolo. Koketso o be a thabile kudu.

“Ke a leboga, Pinky!” a realo. O ile a apara dieta a bina gannyane. Dieta di be di le botse kudu, efela di be di mo pateletša kudu menwaneng ya maoto.

“Itšhuu,” a realo Koketso. “Nka se ye moletlwaneng ka dieta tša go mpata.” O ile a bušetša dieta go Pinky gomme a mo leboga ge a lekile go mo thuša.

“Nkane o sa kgopele dieta go Mmane Shirley?” gwa šišinya Pinky.

Gomme Koketso a dira bjalo. Efela dieta tša Mmane Shirley e be e le tše dikgolo kudu ka fao a ilego a swanela go di goga – kgorru, kgorru, kgorru, kgorru. Ka fao Koketso o ile a swanela go di bušetša.

Koketso o ile a ya go batho bohle bao a ba tsebago. Gomme gohle mo a ilego, bagwera ba gagwe ba mo file dieta gore a di lekanye.

Efela ga se gwa ba le tša go loka. Dieta tša Pumla di be di onetše ka fao e lego gore menwana ya maoto a Koketso e be e tšwela ka ntle gomme direthe di ahlame – phahla, phahlaphahla-phahla. Dieta tša Mma Maloyi di be di na le direthe tše di telele kudu tša go wiša Koketso gantši ebile di mo thinya dikgokgoilane. Dieta tša Moh Naidoo wa go tšofala di be di le kaone, efela di dira lešata kudu. Tswii, tswiitswii-tswii. Koketso ga a hwetše dieta tše a di nyakago, ka fao o ile a ya gae.

O ile a hwetša Koko ka moraleng. “Hei Koko,” Koketso a realo ka go nyama, “Ke tšwa gohle, ke lekile ka ba ka leka, efela GA GO YO a nago le dieta tše a ka mphago tša go ya moletlwaneng!”

“Bothata ke eng ka tšeuwe?” a realo Koko, a šupa phere ya dieta ye e lego tafoleng.

Koketso o ile a lebelela. Dieta di be di phadima di na le malente a mapinki.

Koketso o ile a apara dieta a bina a ba a dikologa ka moraleng. Dieta di be di mo lekana gabotse gomme di sa dire kgwehle goba kgorru goba phahla goba tswii. “Ke a di rata, Koko,” a realo. “O di hweditše kae?”
Koketso-Pic 2.lo res

“Ke dieta tša gago tše di sotho-tša-go-befa,” a realo Koko. “Ka nako ye o be o sepetše mmamaphegwana o ile a tla a di botsefatša.”

Koketso o ile a lebelela tafola a myemyela. “Aowa, Koko, mmamaphegwana yoo ke wena!” a realo. “Ke bona seroto sa gago sa dilo tša go šoma … le sekgomaretši … le sebekenyi! Ke a tseba gore ke wena!”

Koko o ile a segela ka gare.

“Ke a go rata, Koko,” a realo Koketso ebile a mo gokara lethekeng.

“Le nna ke a go rata, Koketso,” a realo koko. “Ke holofela gore bjale dieta tšeo di go lekana bokaone.”

“Ee,” a realo Koketso, “di ntekana gabotse!”

 

E ba le boitlhamelo!

Efa bana ba gago pampiri le dikherayone/dikherayone tša phensele. Šišinya gore ba thale seswantšho sa phere ya dieta yeo ba tla ratago go e apara moletlong wa go kgethega.