Leratadima le wela fase! | Nal'ibali
Home | Node | Leratadima le wela fase!

Leratadima le wela fase!

Author

Wendy Hartmann 

Illustrator

Magriet Brink le Leo Daly

Translator

Mpho Masipa

Ka letšatši le lengwe Kgogotshadinyana o ile a tšwa go nyaka dijo. O be a sepela katlase ga sehlopha sa mehlare ya marula, ge ka pejana go kwagala THWAA! – seenywago tšwa go o mongwe wa mehlare sa wela hlogong ya gagwe. 

“Joo! Selo se sengwe se wetše hlogong ya ka!” gwa kokoretša Kgogotshadinyana. Olebeletše godimo gomme a se bone selo ge e se leratadima. “Joo ke mehlolo ye,” gwabolela Kgogotshadinyana. “E swanetše go ba e le leratadima. Leratadima le wela fase. Ke swanetše go yo botša kgoši.” Ka fao a tloga a re kokoko, kokoko, a kokoretša gommeka morago a kopana le Mokoko o kobola ka tšhemong. 

 

Mokoko a lebela godimo ge a fetša go kobola. “O ya kae, Kgogotshadinyana?” a botšiša.  

 

“Ke ile go botša kgoši gore leratadima le wela fase,” gwa hlaloša Kgogotshadinyana. 

 

“Seo ke semaka ruri! Nka ya le wena go botša kgoši ditaba tše?” gwa botšiša Mokoko. 

  

“Ee,” a realo Kgogotshadinyana, “o ka ya le nna.” 

 

Ka fao Kgogotshadinyana le Mokoko ba ya go botša kgoši gore leratadima le wela fase. Ba be ba sepela mmogo ba kokoretša le go kobola, gomme ka morago ba kopana leLepidibidi leribeng la letamo la polasa. 

 

“Le ya kae, Kgogotshadinyana le Mokoko?” gwa botšiša Lepidibidi. 

 

“Re ile go botša kgoši gore leratadima le wela fase,” gwa hlaloša Kgogotshadinyana. 

 

“Seo ke semaka ruri! Nka ya le lena go botša kgoši ditaba tše?” gwa botšiša Lepidibidi. 

 

“Gabotse fela,” gwa realo Kgogotshadinyana le Mokoko. “Eya le rena.” 

Ka fao Kgogotshadinyana, Mokoko le Lepidibidi ba ya go botša kgoši gore Leratadimale wela fase. Ba be ba sepela mmogo ba kokoretša, kobola le go koakoa gomme kamorago ba kopana le Legantshe. 

 

“Le ya kae?” gwa botšiša Legantshe. 

 

“Re ile go botša kgoši gore leratadima le wela tlase,” gwa hlaloša Kgogotshadinyana. 

 

“Nka ya le lena?” gwa botšiša Legantshe. 

 

“Ee,” gwa relao Kgogotshadinyana, Mokoko le Lepidibidi. 

Ka fao Kgogotshadinyana, Mokoko, Lepidibidi le Legantshe ba ya go botša kgoši goreleratadima le wela fase. Ba be ba sepela mmogo ba kokoretša, kobola, koakoa le gohohonka, gomme ka morago ba kopana le Lekalakune. 

 

“Le ya kae ka moka?” gwa botšiša Lekalakune. 

 

“Re ile go botša kgoši gore leratadima le wela fase,” gwa hlaloša Kgogotshadinyana. 

 

“Nka ya le lena?” gwa botšiša Lekalakune. 

 

“Aowi ee, ka nnete o ka no ya,” gwa relao Kgogotshadinyana, Mokoko, Lepidibidile Legantshe. 

 

Ka fao Kgogotshadinyana, Mokoko, Lepidibidi, Legantshe le Lekalakune ba ya gobotša kgoši gore Leratadima le wela fase. Ba be ba sepela mmogo ba kokoretša, kobola, koakoa, hohonka le go gabura, gomme ka morago ba kopana le Phukubje. 

 

Gwa botšiša Phukubje, “Le ya kae, Kgogotshadinyana, Mokoko, Lepidibidi, Legantshe le Lekalakune?” 

 

“Phukubje,” ba realo, “re ile go botša kgoši gore leratadima le wela fase.” 

 

“Ao! Efela ye ga se tsela ya go ya go kgoši,” gwa realo Phukubje. “Ke tseba tsela yamaleba. Nka le bontšha?” 

 

“Ee, hle, Phukubje,” ba araba. 

“Bjale ntateleng,” a realo Phukubje. “Tsela ke ye, ya ka pejana!” 

 

Ka fao Kgogotshadinyana, Mokoko, Lepidibidi, Legantshe, Lekalakune le Phukubjeba ile go botša kgoši gore leratadima le wela fase ka moka. Ba sepetše sebaka gofihlela ba fihla moleteng wo mosesane gape wa leswiswi. Bjale, se ke lebati la lewala Phukubje. Efela Phukubje a re, “Se ke tsela ya go kgaoletša go ya go kgorongya kgoši. E se kgale le tla fihla ge le ka ntatela. Ke tla tsena pele gomme lena leswanelwa ke go ntatela.” 

 

“Re a leboga,” gwa realo Kgogotshadinyana, Mokoko, Lepidibidi, Legantshele Lekalakune. 

Ka fao Phukubje ya tsena ka leweng la yona. Ga se a ye go fihla mafelelong. O ile aema gare ga tsela gomme a retologa go ba emela. Mafelelong a bona Lekalakune aetla ka moleteng wa leswiswi ka leweng. Lekalakune ga se a fihle kgole ge ka pejanaPhukubje a mo phuthuma gomme a ntšha ntšhuhla ka botlalo ya mafofa. 

 

“Joo aowa!” gwa gabutša Lekalakune. “Aowa, aowa, aowa!” A retologa gore atšhabe ka leweng gomme a thula Legantshe thwii. Legantshe a retologa a thulaLepidibidi. Lepidibidi a retologa a thula Mokoko. Mokoko a retologa a thulaKgogotshadinyana. Gomme Kgogotshadinyana? Kgogotshadinyana a wa PHU! mo fase. 

Ka pejana a tshelela godimo, gomme yo mongwe le yo mongwe wa bona atšhaba ka leweng ka lebelo ka mo a ka kgonago! Ba kitima le go kitima go fihlelamafelelong, Kgogotshadinyana, Mokoko, Lepidibidi, Legantshe le Lekalakuneba fihla gae ka polokego ba fufuletšwe le go hemelana. Gomme ke fao badutšego gona. 

 

Ga se ba ka ba tshepa Phukubje gape. Ka nnete, ga go le o tee wa bona yo afihlilego kgorong ya kgoši gomme ga go motho yo a ilego a botša kgoši goreleratadima le wela fase le gatee. 

 

Gomme … o akanya eng? Go fihla nankhono, ga se nke le dire.