Lebaka la go dira gore ngwedi | Nal'ibali
Home | Node | Lebaka la go dira gore ngwedi e be o monnyanenyana gape e be o mogolonyana

Lebaka la go dira gore ngwedi e be o monnyanenyana gape e be o mogolonyana

Author

Kirstin Hartmann

Illustrator

Heidel Dedekind

Translator

Mpho Masipa

Kgale kgale, Ngwedi wa Mma o be o tagiša leratadima bošego bjo bongwe le bjo bongwe. O be o na le kobo ya go logwa ka gare ya gauta ya botsekudukudu. Kobo ya ona e be e tagile kudu e direla batho bohle seetša gore 

ba kgone go bona tsela leswiswing. 

 

Ka nako ye nngwe Ngwedi wa Mma o be o itata ka kobo ya ona wa etela lefase. Bošego bjo bongwe gare ga marega, kgauswi le mariba a noka, o ile a bona mokgekolo wa go dula a le tee. Mokgekolo ga se a tšhoga ge a bona, Ngwedi wa Mma. 

 

“Tsena,” a realo a mema Ngwedi wa Mma ka legaeng la gagwe. O thabetše go ba le moeng. 

 

Ngwedi wa Mma o lemogile gore mokgekolo o be a sa fetše go thothomela ka gobane o be a ekwa go tonya. Ngwedi wa Mma o ile wa kwela mokgekolo bohloko gomme wa mo fa seripa sa kobo. Mokgekolo o ile a itata magetla. Gateetee a tutela. 

 

“Ke a leboga,” a realo. “O lokile kudu.” 

 

Efela, mesong e rile ge a bona bobotse bja kobo, a nyaka seripa se sengwe. O be a nyaka go kopanya diripa tše pedi a itirele kobo ye kgolonyana. 

 

Gomme bošego bja go latela ge Ngwedi wa Mma a etla go etela, mokgekolo o ile a bolela maaka a re o sa kwa go tonya. Ngwedi wa Mma a mo kwela bohloko gape a mo fa seripa sa kobo ya botse. 

 

Mesong mokgekolo o ile a kopanya dirpa tše pedi tša kobo, efela o be a na le megabaru a nyaka ye nngwe gape. Mokgekolo o ile a fihla kobo pele Ngwedi wa Mma a etla go etela bošego bja go latela. O e khupeditše botse gore seetša sa gauta se seke sa taga mo ntlong ya gagwe. O ile a botša Ngwedi wa Mma maaka a mangwe gape. O rile kobo e utswitšwe bjale o kwa go tonya kudukudu. 

 

Ngwedi wa Mma o ile a nyama. O bone ka fao mokgekolo wa batho a bego a thothomela moyeng wa bošego. Gomme Ngwedi wa Mma a mo a fa mokgekolo seripa sa mafelelo sa kobo se a se tlogetšego. Bjale, Ngwedi wa Mma ga a sa phadima. O laetše mokgekolo a mo lakaletša mahlatse. 

 

Ka morago ga matšatši a mmalwa batho ba motse ba ile ba thoma go belaela. Ga ba sa kgona go bona ge go na le leswiswi. Ke sebaka se setelele ngwedi o se gona gomme ba nyaka go tseba gore ke ka lebaka la eng. Ba thumašitše dilantherene ba thoma go tsoma. Ba tsomile diiri tše nne go fihlela ba lapa ba swerwe le ke lenyora gomme ba ikhutša maribeng a noka. 

 

Ge ba ikhuditše fao, ba kwa mosadi a lla. Ba rile ge ba lebelela ba hwetša Ngwedi wa Mma. O be a se na seetša sa go taga gomme a bonala a nyamile. 

 

“O nyamišitšwe ke eng?” ba botšiša. “Gona re ka go thuša bjang?” 

 

Ngwedi wa Mma wa ba botša ka kobo ya ona ye botse le ka fao e bego a phadima leratadimeng bošego. O ba boditše le ka fao a bego a rata go etela lefase le ka ga mokgekolo wa go kwa go tonya. “Nka se mo tšeele kobo,” a realo Ngwedi wa Mma. “Mosadi wa batho ga a na sa go itutetša. Efela kantle le kobo ya ka nka se kgantšhe leratadima bošego.” Gomme a thoma go lla gape. 

 

“Re tla go thuša,” ba realo batho ba motse. “Areye le rena. Re tlo hwetša mokgekolo ra bolela le yena.” 

 

Ga se ba nyaka ntlo ya mokgekolo sebaka se setelele ka gobane kobo e be e phadima go yona. Ba ile ba goeletša kudu gomme mokgekolo a tšwa. 

 

Mokgekolo o rile go bona Ngwedi wa Mma a eme leswiswing megokgo e le marameng a lewa ke dihlong ka ge a bile le megabaru. O mo file kobo ntle le lentšu. Batho ba tata Ngwedi wa Mma ka kobo ka bjako, gomme ge e o kgoma ya taga le go fetiša. 

 

“Pele o boela leratadimeng la bošego,” ba realo, “re botše gore re fe mokgekolo kotlo efe.” 

 

Ngwedi wa Mma a nagana ka se sebakanyana gomme a re, “Aowa, le se mo otle. Ke tla upša ka mo ruta go abelana.” 

 

Ngwedi wa Mma a hlahlamolla gare ye koto morumong wa kobo ya gagwe a efa mokgekolo. “Ge o ekwa go tonya,” a realo go mokgekolo, “goga gare ye gomme o tlo tseba gore o dire eng sa go latela.” Ngwedi wa Mma wa boela leratadimeng la bošego wa tlogela mohlala wa gare ya gauta ka morago ga ona. 

 

Go thoma letšatši leo Ngwedi wa Mma wa dula leratadimeng la bošego wa taga kudu. Go thoma letšatši leo, gatee ka kgwedi, ge mokgekolo a ekwa go tonya o goga gare ya gauta. O be a goga a ba a goga go kgoboketša gare ye ntši gore a roke kobo ya gauta. Ge a dira bjalo, kobo ya Ngwedi wa Mma e a hlahlamologa ya ba ye nnyanenyana go fihlela e se sa taga. Ge mokgekolo a fetša go tutela o leboga Ngwedi wa Mma gomme a  re Ngwedi wa Mma o tšeye gare gannyane gannyane. Ka morago Ngwedi wa Mma o a e roka go fihlela kobo ya gagwe e felelela gape gomme e phadima leratadimeng la bošego. 

 

Ke ka fao kgwedi ye nngwe le ye nngwe ngwedi o bago o monnyanenyana gape wa ba o mogolonyana. Ke ka fao go bilego ka gona go thoma letšatši leo go fihla lehono.