Korila ya go bitšwa Gus ya Letseka | Nal'ibali
Home | Node | Korila ya go bitšwa Gus ya Letseka

Korila ya go bitšwa Gus ya Letseka

Author

Ka Ann Walton

Illustrator

Moswantšhi ke Rob Foote

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Gus le Gabby, dikorila tše pedi tša go loka, di be di dula karolong ya go kgethega ya lešoka la diphoofolo. Di be di na le ntlwana yeo di bego di robala ka go yona, le tlhako ya go namelwa ke bana ya kota yeo di bego di bapala go yona. Gape di be di na le mehlare ye meraro yeo di bego di e namela.

 

Gus le Gabby di be di eja dijo tša matena. Di be di eja khabetšhe, lephotse le dinawa le mafela le dinamune tše dintši le diphopho le diapole le dipanana. Di be di rata dipanana!

 

Gateetee hlogo ya mošemanyana ya hlodumela ka godimo ga leboto la tšhengwana ya Gus le Gabby.

 

"Dumelang," a realo.

 

"Dumela," a realo Gus.

 

"Naa nka tla go bapala ka tlhako ya go namelwa ke bana?" a botšiša.

 

"Ee," a realo Gus. "Fofela ka mo tšhengwaneng, efela o hlokomele sethokgwa sa meetlwa!"

 

Gomme mošemanyana o ile a fofela godimo ga mabjang kgauswi le dikorila.

 

"Re nyakile go fetša dijo tša rena tša matena, efela go sa na le panana e tee," a realo Gus. Le ge a rata dipanana go feta dijo tšohle, Gus e be e le korila ya go loka kudu. O ile a e bontšha mošemanyana.

 

"O a e rata?" a botšiša.

 

"Ee, hle," a realo mošemanyana. O ile a tšea panana gomme a myemyela.

 

"Mmago o kae?" gwa botšiša Gus.

 

"O timetše," a realo mošemanyana.

 

"Ijoo. Le wena o timetše?" gwa botšiša Gus.

 

"Aowa, ga se ke timele. Ke fa," mošemanyana a araba.

 

"Ke nnete," a realo Gus. "Mmago o timetše bjang?"

 

"Re be re sepela mmogo re eja diaesekherimo, gomme ka re ge ke lebelela, ka bona a se gona," a realo mošemane.

 

"Ke dumela gore o tla mo hwetša. Efela gabjale a re bapale!" a realo Gus, o ile a swara mošemanyana ka seatla a mo kukela godimo ga tlhako ya go namelwa ke bana ya kota.

 

Ba bile le mosegare o mobotse mmogo. Gus o ile a sepela godimo ga tlhako ya go namelwa ke bana ya kota a hlomile hlogo fase maoto a ile godimo, a itshwareleditše ka diatla le maoto, gomme mošemanyana a mo ekiša. Gus o ile a swara lekala leo le bego le lekelela ka godimo ga tlhako ya go namelwa ke bana gomme a fofela mohlareng o mogolo. Mošemanyana le yena o ile a dira bjalo. Ba ile ba itshwarelela makaleng ka maoto, mebele ya lekelela mola dihlogo di lebeletše fase! Gus o ile a bapala le mošemanyana mosegare ka moka ga ona, go fihlela mošemanyana a lapa a se sa nyaka go bapala.

 

"Ke ka lebaka la eng o sa ikhutše?" a realo Gus.

 

"Go lokile," a realo mošemanyana. O ile a tloga a swarwa ke boroko mpeteng wa mahlaka wa go nkga bose gape wa go hlweka ka ntlwaneng ya Gus le Gabby.

 

"Ge e le gore o timetše, a ka itulela le rena fa," a realo Gabby. "Nka thabela seo!"

 

"Le nna nka thabela seo," a realo Gus.

 

Mohlokomedi wa lešoka o ile a fihla.

 

"Ke nagana gore ke go swaretše ditaba tša bohlokwa," a realo, gomme a fa Gus lengwalo. Ka morago o ile a tloga, a tswalela keiti.

 

"Ge eba lengwalo le ke la Gus, e swanetše go ba e le ditaba tša bohlokwa!" Gabby a nagana bjalo. "Lengwalo le reng, Gus?" gwa botšiša Gabby ka myemyelo ya go nyaka ditaba.

 

Gus o ile a namela godimo ga tlhako ya go namelwa ke bana gomme a bula lengwalo. "Le tšwa go Monna wa Lephodisa Moloi" a realo.

 

"Le bale, le bale!" a realo Gabby.

 

Gus o emišitše lengwalo pele ga Gabby a mmalela a hlaboša lentšu:

 

Dumela Gus

 

Re hloka thušo ya gago hle.

 

Molefe o timeletše. O na le mengwaga ye mehlano. O be a sepela le mmagwe thoko ya lešoka la diphoofolo. Ba be ba eja diaesekherimo. Mmago Molefe o rile o rata aesekherimo ya tšhokolete, gomme a botšiša Molefe gore o rata aesekherimo efe. Efela Molefe ga se a araba, ka gobane o be a se gona!

 

Mmagwe o be a tshwenyegile kudu. O ile a goeletša, a ba a goeletša, "Molefe, Molefe, o mokae?" Efela ga se gwa ba le phetolo

 

Mmago Molefe o kitimile le lešoka lohle la diphoofolo a mo nyaka, efela ga se a mo hwetša. O timeletše. O sepetše! Ka yona tsela yeo!

 

Gona bjale Mmago Molefe o a lla seteišeneng sa maphodisa, Gus. Re thuše hle.

 

Ge o ka kwa se sengwe ka ga Molefe, o re tsebiše, re tla tla re kitima.

 

Re go lakaletša mahlatse, Gus.

 

Mogwera wa gago

Monna wa Lephodisa Moloi

 

Gus o be a nyamile. "Ke nagana gore mošemanyana yo a robetšego ka ntlong ya rena e ka ba Molefe," a realo.

 

"Ke ka lebaka la eng o nagana bjalo, Gus?" gwa botšiša Gabby.

 

"Ka gobane o rile mmagwe o be a eja aesekherime ge a timelela," a realo Gus. "Ge e le gore ke Molefe, re tla mo lokolla Mmagwe o a mo llela."

 

"O swanetše go ba a nyamile," a realo Gabby. "O nepile, Gus, re tla mo lokolla."

 

Ka nako yeo mošemanyana a phapharega a ya ka tšhengwaneng, a ipikitla mahlo.

 

"Ke nyaka mma. O kae?" a realo.

 

"Re tla mo hwetša," a realo Gus. Ke wena mang?"

 

"Ke nna Molefe," mošemanyana a realo.

 

"Ke tla tsebiša Monna wa Lephodisa Moloi le mmago gore o fa," a realo Gus. O ile a ema thwii godimo ga tlhako ya go namelwa ke bana ya kota. O emišitše matsogo godimo a ipetha dikgara ka lešata.

 

Monna wa Lephodisa Moloi o ile a kwa morethetho woo. O ile a kitimela legaeng la dikorila a hemelana. Mmago Molefe o ile a kwa morethetho a latela Monna wa Lephodisa Moloi. O ile a kitimela legaeng la dikorila a hemelana.

 

"O fa, Molefe!" a realo. O ile a mo kuka gomme a mo gokarela.

 

"Ba go hweditše, Mma!" a realo Molefe.

 

"Ee! Ke be ke lahlegile ntle le wena, Molefe," a realo. "Efela, nkane o dutše le dikorila fa?"

 

"Ke be ke bapala tlhakong ya go namelwa ke bana le mogwera wa ka, Gus," a realo Molefe.

 

"Ijoo ... batho! Re swanetše go ya gae bjale, Molefe," mmagwe a realo. O ile a lebelela Gus. "Ke leboga ge o ile wa hlokomela le go bapala le Molefe," a realo.

 

Molefe o ile a kitimela Gus, gomme korila ye kgolo ya mo phaphatha hlogo. Gabby o ile a myemyela ka myemyelo ya gagwe ye botse.

 

"Gabotse," a realo Molefe, a sepela le mmagwe.

 

"Gus, Molefe o bolokegile ka lebaka la gago," a realo Monna wa Lephodisa Moloi. "O letseka le lebotse!"

 

Ka letšatši la go latela Molaodi wa Sephodisa le pente ya diphala ye kgolo le monna wa khamera le mmegaditaba ba ile ba fihla lešokeng la diphoofolo. Lešaba la batho le ile la ba šala morago. Mohlokomedi wa lešoka o ile a ba iša ka moka tšhengwaneng ya Gus le Gabby. Diphala di ile tša bapala mmino, gomme monna wa khamera a tšea Gus dinepe, le mmegaditaba a ngwala kanegelo ka ga Gus le Molefe. Lešaba la batho le ile la reta.

 

"Gus ke letseka le lebotse," a realo Molaodi wa Sephodisa. "O ile a swara lehodu la mokotla wa direkwa la go tuma gomme bjale o hweditše mošemanyana wa go timela. O šomile gabotse, Gus!" Ka morago Molaodi wa Sephodisa a fa Gus ngata ye kgolo ya dipanana tše di serolane tša botse gomme a fa Gabby ngata ye kgolo ya matšoba a maserolane a mabotse.

 

E rile ge ka moka ba sepetše, Gus le Gabby ba dula fase ba ja dipanana ka moka ntle le ye tee. "Naa o ka rata gja panana ya mafelelo, Gabby?" gwa botšiša Gus.

 

"Aowa, Gus," a realo Gabby ka myemyelo ya gagwe ye botse ye kgolo. "Ke ja matšoba. Bjale o letseka la go tuma! Eja panana ya mafelelo!"

 

O ile a dira bjalo.